Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Direktiiviga 2004/80/EÜ seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

Direktiivi kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Direktiivi järgi tuleb igas ELi liikmesriigis luua tahtlike vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmiseks riiklik skeem. Direktiivi alusel on kõigil tahtlike vägivallakuritegude ohvritel õigus saada hüvitist selle liikmesriigi hüvitisskeemist, kus kuritegu toime pandi.

Direktiiviga on loodud liikmesriikide ametiasutuste vaheline koostöösüsteem, et aidata tahtlike vägivallakuritegude ohvritel hüvitist taotleda piiriülestes juhtudel.

  • Isikud, kes satuvad välismaal olles (st liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik) kuriteoohvriks, saavad esitada abistavale asutusele taotluse oma elukohajärgses liikmesriigis (palun vali allpool rippmenüüs „abistavad asutused“).
  • Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi (palun vali allpool rippmenüüs „otsustavad asutused“). Otsustav asutus hindab taotlust ja maksab hüvitise välja.

Abistavate ja otsustavate asutuste vahel toimub suhtlemine keeltes, mida nad on aktsepteerinud. Aktsepteeritud keel(ed) leiab selle liikmesriigi asutuse järgi, kuhu konkreetset juhtumit puudutav teave (nt taotlus, otsus või muu teave) saadetakse.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Abistavaid ja otsustavaid asutusi aitavad riiklikud kesksed kontaktpunktid (palun vali allpool rippmenüüs „keskne kontaktpunkt“), kelle ülesanne on edendada ametiasutuste vahel koostööd, olla abiks ja otsida lahendusi piiriülestes olukordades.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis on esitatud teave direktiivi kohaldamise kohta ja kasutajasõbralik vahend vormide täitmiseks.

Seonduvad lingid

Hüvitise maksmine kuriteoohvritele Euroopa Liidus

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 16/01/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.