Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2004/80/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista

Direktiiviä sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Direktiivissä edellytetään, että jokaisen jäsenvaltion on luotava kansallinen järjestelmä korvausten maksamiseksi kaikille tahallisten väkivaltarikosten uhreille. Kaikilla tahallisten väkivaltarikosten uhreilla on direktiivin nojalla oikeus saada korvaus sen jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jonka alueella rikos on tehty.

Direktiivissä säädetään myös kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jotta tahallisten väkivaltarikosten uhreja voidaan auttaa hakemaan korvausta rajatylittävissä tapauksissa:

  • Jos hakija on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan), hänellä on oikeus tehdä hakemus asuinvaltionsa avustavalle viranomaiselle (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”avustavat viranomaiset”).
  • Avustava viranomainen kääntää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin (valitse alla olevassa hakukoneessa ”päättävät viranomaiset”). Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Avustava ja päättävä viranomainen pitävät yhteyttä jollakin niistä kielistä, jotka ne ovat hyväksyneet yhteydenpitoa varten. Tieto hyväksytyistä kielistä löytyy sen viranomaisen jäsenvaltion kohdalta, jolle asiaa koskevat tiedot (esim. hakemus, päätös tai muu ilmoitus) lähetetään.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Avustavat ja päättävät viranomaiset saavat apua kansallisilta yhteysviranomaisilta (valitse alla olevassa hakuvälineessä ”yhteysviranomainen”). Niiden tehtävänä on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä, antaa apua ja etsiä ratkaisuja rajatylittäviin tilanteisiin.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta ja helppokäyttöinen väline lomakkeiden täyttämistä varten.

Linkkejä

Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset Euroopan unionissa

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 16/01/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.