Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Prašymų perdavimo kalbos

Pagal 11 straipsnio 1 dalį Liuksemburgas priima prašymus

  • liuksemburgiečių,
  • prancūzų arba
  • vokiečių kalbomis.

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Liuksemburge nėra nustatyta konkrečios formos, kurią turi naudoti kompensacijos prašymus teikiantys asmenys.

Prašymai pateikiami paprastu raštu, kuriame turi būti nurodyta data, vieta ir tikslus pobūdis veiksmų, nuo kurių prašymą teikiantis asmuo nukentėjo.

Prie šio rašto pridedami patvirtinamieji dokumentai (protokolo kopija, visi atitinkami teismo sprendimai, visišką nedarbingumą, patirtą nuolatinę negalią, padidėjusias išlaidas ar sumažėjusias pajamas patvirtinantys dokumentai ir nukentėjusio asmens negalią apibūdinantys dokumentai, siekiant užtikrinti, kad iš nusikalstamą veiką padariusio asmens būtų gauta veiksminga ir pakankama kompensacija).

Paskutinis naujinimas: 06/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.