Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Saskaņā ar 11. panta 1. punktu Luksemburgā ir pieņemamas šādas valodas:

  • luksemburgiešu,
  • franču un
  • vācu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Luksemburgā, lai saņemtu kompensāciju, nav jāaizpilda īpaša veidlapa.

Noziegumos cietušajiem vienkārši ir jānosūta vēstule, norādot nozieguma datumu, vietu un sīkāku informāciju par noziegumu.

Vēstulei jāpievieno visu kompensācijas pieprasījuma pavaddokumentu kopijas (policijas ziņojuma kopija, visu jau izdoto tiesas lēmumu kopijas, kopijas pavaddokumentiem, kas apliecina vispārējo darbnespēju, pastāvīgu invaliditāti, izdevumu palielināšanos vai ienākumu samazināšanos, un kopijas dokumentiem, kuros raksturota invaliditāte, lai nodrošinātu, ka no pārkāpēja tiek saņemta efektīva un atbilstoša kompensācija).

Lapa atjaunināta: 06/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.