Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Portugāļu un angļu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Veidlapas ir apstiprinātas ar 2012. gada 7. decembra Rīkojumu Nr. 403/2012.

Veidlapas ir pieejamas elektroniskā formātā Noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzības komisijas (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.