Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Likuma Nr. 274/2017 par noziegumos cietušajiem, ar kuru groza noteiktus likumus, konkrēti tā 20. iedaļas 1. punktā, ir noteikts, ka “18. un 19. iedaļā minētie dokumenti un informācija ir jānosūta tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, pie kuras iestādes vēršas, vai citā valodā, kuras lietojumu minētā dalībvalsts ir apstiprinājusi, izņemot šādus gadījumus:

a) lēmumi, kurus pieņēmusi lēmējiestāde – tos sagatavo tajā valodā, kas noteikta valsts tiesiskajā regulējumā;

b) paziņojumi, kurus snieguši vardarbīgā noziegumā cietušie vai citas personas, kas minētas 18. iedaļas 6. punkta b) apakšpunktā un 19. iedaļas 4. punkta b) apakšpunktā, – tos sagatavo dalībvalsts valodā, kā to noteikusi palīgiestāde.”

Likuma Nr. 274/2017 20. iedaļas 2. punktā ir noteikts, ka “ievērojot 1. punktā minētos nosacījumus, Slovākijas iestādēm adresētus dokumentus un informāciju nosūta slovāku un angļu valodā.”

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Papildu informācija, tai skaitā pieteikuma veidlapa (Tlacivo_274_2017.docx), ir atrodama Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.