Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Kompensācija noziegumos cietušajiem


*jāaizpilda obligāti

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz slovēņu valodā

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Prasības par kompensāciju jāiesniedz izmantojot konkrētu veidlapu un tām jāpievieno deklarācija. Veidlapa ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā. Itāļu un ungāru nacionālo minoritāšu pārstāvjiem paredzētas veidlapas ir pieejamas kā neoficiāli tulkojumi itāļu un ungāru valodā.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Veidlapa ir pieejama arī angļu valodā (sk. turpmāk), taču tikai informatīvos nolūkos; prasība par kompensāciju ir jāiesniedz slovēņu valodā.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Lapa atjaunināta: 28/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.