Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, aanvaardt Luxemburg de volgende talen:

  • het Luxemburgs, of
  • het Frans, of
  • het Duits.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De aanvragers van een schadeloosstelling hoeven in Luxemburg geen specifiek formulier in te vullen.

De aanvraag wordt ingediend bij gewone brief, met vermelding van datum, plaats en precieze aard van de feiten waarvan de aanvrager slachtoffer is geworden.

Ter staving van de aanvraag moeten bij deze brief de betrokken bewijsstukken worden gevoegd (afschrift van het proces-verbaal en van eventuele rechterlijke uitspraken in de zaak, bewijsstukken betreffende de periode van volledige arbeidsongeschiktheid en de eventuele blijvende handicap, bewijsstukken betreffende een toename van de lasten of een vermindering van de inkomsten, stukken waaruit blijkt dat het slachtoffer geen daadwerkelijke en afdoende schadeloosstelling kan verkrijgen van de dader).

Laatste update: 06/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.