Odškodnenie obetí trestných činov

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Podľa článku 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov je možné žiadosť o odškodnenie podať okrem v nemeckom jazyku aj v anglickom jazyku.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie podľa rakúskeho zákona o pomoci obetiam trestných činov (Verbrechensopfergesetz VOG) PDF (52 Kb) de

Posledná aktualizácia: 11/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.