Odškodnenie obetí trestných činov

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti sa podávajú v češtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Na podanie žiadosti možno použiť formulár, ktorý je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti ČR. Použitie formulára však nie je povinné a konanie o žiadosti sa začne na základe každého podania, z ktorého bude vyplývať snaha o priznanie peňažnej pomoci obeti trestného činu.

Posledná aktualizácia: 11/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.