Odškodnenie obetí trestných činov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa smernice 2004/80/ES

Všeobecné informácie

Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov

Táto smernica sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Smernica vyžaduje, aby každý členský štát EÚ zriadil vnútroštátny systém odškodňovania všetkých obetí násilných úmyselných trestných činov. Podľa tejto smernice všetky obete násilných úmyselných trestných činov majú prístup k vnútroštátnemu systému odškodňovania v členskom štáte, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Na umožnenie obetiam násilných úmyselných trestných činov získať prístup k odškodneniu v cezhraničných situáciách smernica vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi:

  • Osoby, ktoré sa stanú obeťami trestného činu počas pobytu v zahraničí (v členskom štáte EÚ, v ktorom nemajú bydlisko), môžu predložiť žiadosť asistenčnému orgánu v štáte, v ktorom majú bydlisko (vyberte „Asistenčné orgány“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie).
  • Asistenčný orgán prekladá a zasiela žiadosť rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný (vyberte „Rozhodovacie orgány“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie). Rozhodovací orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodnenia.

Asistenčné a rozhodovacie orgány medzi sebou komunikujú v jazykoch ktoré prijali. Informácie o prijatých jazykoch nájdete podľa členského štátu orgánu, ktorému boli zaslané príslušné informácie o prípade (napr. žiadosť, rozhodnutie alebo iné oznámenia).

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Asistenčným a rozhodovacím orgánom pomáhajú vnútroštátne centrálne kontaktné miesta (vyberte „Centrálne kontaktné miesta“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie), ktorých úlohou je podporovať spoluprácu medzi orgánmi, poskytovať pomoc a hľadať riešenia v cezhraničných situáciách.

Európsky justičný portál vám poskytuje informácie o uplatňovaní smernice a jednoduchý nástroj na vypĺňanie formulárov.

Súvisiace odkazy

Odškodnenie obetí trestných činov v Európskej únii

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 16/01/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.