Odškodnenie obetí trestných činov

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Rada pre odškodnenie obetí trestných činov („Erstatningsnævnet“) prijíma žiadosti zaslané Dánsku v dánčine a angličtine.

Dánsko uzavrelo s ostatnými severskými krajinami – Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom – jazykový dohovor, podľa ktorého môžu občania uvedených krajín používať v inej severskej krajine svoj vlastný jazyk. Jazyky zahrnuté v dohovore sú dánčina, fínčina, islandčina, nórčina a švédčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Na webovom sídle rady http://www.erstatningsnaevnet.dk/ sú k dispozícii pod záložkou „samoobsluha“ (‘selvbetjening’) rôzne formuláre vrátane formulára žiadosti v dánčine aj angličtine.

Posledná aktualizácia: 03/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.