Odškodnenie obetí trestných činov

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Estónčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie je dostupný na internetovej stránke úradu sociálneho poistenia.

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.