Odškodnenie obetí trestných činov

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Fínčina, švédčina a angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti:

Formulár žiadosti (vo fínčine) PDF (315 Kb) fi

Formulár žiadosti (v švédčine) PDF (377 Kb) fi

Formulár žiadosti (v angličtine) PDF (299 Kb) fi

Zostavenie a predloženie dokumentácie a formulára žiadosti:

Žiadosť môžete podať elektronicky prostredníctvom služby zabezpečených správ https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ alebo poštou: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

O náhradu škody môžete požiadať aj prostredníctvom našich služieb zákazníkom online. Využívame webovú službu Suomi.fi, ktorá je spoločnou identifikačnou službou pre verejné orgány. Na identifikáciu môžete použiť svoje fínske bankové kódy, mobilné certifikáty alebo mobilné certifikačné karty na identifikáciu.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Posledná aktualizácia: 21/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.