Odškodnenie obetí trestných činov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o odškodnenie (Entschädigungsantrag), ako aj podklady súvisiace so žiadosťou, sa prijímajú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Vo všetkých úradných jazykoch EÚ môže takisto prebiehať aj výmena informácii medzi jednotlivými úradmi (článok 7 až 10).

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o odškodnenie obetí násilných trestných činov PDF (387 Kb) de

Informácie k žiadosti o odškodnenie obetí násilných trestných činov PDF (137 Kb) de

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.