Odškodnenie obetí trestných činov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Úradným jazykom na podanie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie obete možno nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, a to na tejto adrese:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.