Odškodnenie obetí trestných činov

Litva

Autor obsahu
Litva

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti môžu byť doručené v litovčine alebo angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre žiadostí o odškodnenie musia byť vyplnené v litovčine.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.