Odškodnenie obetí trestných činov

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti sú akceptované v maltčine a angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie nájdete na tejto adrese: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.