Odškodnenie obetí trestných činov

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o náhradu škody musí byť podaná na predpísanom formulári s priloženým vyhlásením. Formulár je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Formuláre sú takisto k dispozícii pre obyvateľov maďarskej a talianskej národnostnej menšiny v neoficiálnom talianskom a maďarskom preklade.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formulár je k dispozícii aj v angličtine (pozri ďalej), ale len na informačné účely. Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Posledná aktualizácia: 28/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.