Odškodnenie obetí trestných činov

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre vo švédčine:

Ansökan om brottsskadeersättning (žiadosť o odškodnenie za ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu“, vyžaduje sa identifikácia pomocou švédskeho identifikačného čísla mobilnej banky, BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (žiadosť o odškodnenie za ujmu na zdraví a porušenie osobnej nedotknuteľnosti utrpenej v dôsledku trestného činu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (žiadosť o odškodnenie za ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu pre dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (žiadosť o odškodnenie za majetkovú alebo čisto finančnú ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu“, pdf)

Formulár v angličtine

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (žiadosť o odškodnenie za ujmu na zdraví a porušenie osobnej nedotknuteľnosti utrpenej v dôsledku trestného činu“, pdf)

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.