Odškodnenie obetí trestných činov

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Formuláre vo švédčine:

Ansökan om brottsskadeersättning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom“; je potrebné identifikovať sa prostredníctvom švédskej mobilnej aplikácie BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu, ktorý môže narušiť jeho dôveru v blízkeho príbuzného“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žiadosť o náhradu materiálnej alebo čisto finančnej škody spôsobenej trestným činom“, pdf)

Formulár v angličtine:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)

Posledná aktualizácia: 25/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.