Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti v slovenskem jeziku.

Obrazci za vloge za odškodnino

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu s priloženo izjavo. Obrazec je na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Obrazca sta za pripadnike italijanske in madžarske manjšine na voljo tudi v neuradnem italijanskem in madžarskem prevodu.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/kazniva-dejanja/odskodnine-zrtvam-kaznivih-dejanj.html

Obrazec je na voljo tudi v angleškem jeziku (spodaj), vendar le za informativni namen, zahteva mora biti vložena v slovenskem jeziku.

https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/

Zadnja posodobitev: 14/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.