Ersättning till brottsoffer

Nationell information och webbformulär som rör direktiv 2004/80/EG

Allmän information

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer

Direktivet ska tillämpas mellan alla EU-länder.

Enligt direktivet ska alla EU-länder fastställa en nationell ordning för ersättning till alla offer för uppsåtliga våldsbrott. Alla offer för uppsåtliga våldsbrott kan därför få ersättning från den nationella ersättningsordningen i det EU-land där brottet begicks.

För att hjälpa offren att få ersättning i ett annat EU-land fastställs i direktivet ett samarbetssystem mellan nationella myndigheter:

  • Personer som faller offer för ett brott utomlands (i ett annat EU-land än där de bor) kan lämna in en ansökan till den biträdande myndigheten i det EU-land där de bor (välj ”Biträdande myndigheter” i sökverktyget).
  • Den biträdande myndigheten översätter ansökan och skickar den till beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks (välj ”Beslutsmyndigheter” i sökverktyget). Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och betala ersättningen.

De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna kommunicerar med varandra på de språk som de har godkänt. De godkända språken hittar du om du klickar på det EU-land där den myndighet finns dit information om fallet (t.ex. ansökan, beslut eller annan information) skickats.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna får hjälp av de nationella centrala kontaktpunkterna (välj ”Central kontaktpunkt” i verktyget). Deras uppgift är att främja samarbetet mellan myndigheterna, ge bistånd och hitta lösningar i gränsöverskridande fall.

På den europeiska e-juridikportalen finns information om hur direktivet tillämpas och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulär.

Länkar

Ersättning till brottsoffer i EU

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ersättning till brottsoffer


*obligatoriskt
Senaste uppdatering: 16/01/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.