Ersättning till brottsoffer

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Språk för översändande av ansökningar

I enlighet med artikel 11 a och 11.1 b i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer får ansökningar översändas på tyska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett för ansökan om ersättning enligt den österrikiska brottsofferlagen (Verbrechensopfergesetz, VOG) PDF (52 Kb) de

Senaste uppdatering: 01/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.