Ersättning till brottsoffer

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Språk för översändande av ansökningar

Ansökan måste vara utformad på tjeckiska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ansökningar kan göras på det formulär som finns på det tjeckiska justitieministeriets hemsida. Det är dock inte obligatoriskt att använda detta formulär, och ansökningsförfarandet kan inledas på grundval av varje inlaga som tydligt visar att det rör sig om en ansökan om ekonomiskt stöd till ett brottsoffer

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.