Ersättning till brottsoffer

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Språk för översändande av ansökningar

Ansökan måste vara utformad på tjeckiska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningar kan göras på det formulär som finns på tjeckiska justitieministeriets webbplats. Detta formulär är dock in obligatoriskt och ansökningsförfarandet inleds sedan man lämnat in någon typ av begäran som tydligt visar att det rör sig om en ansökan om ekonomiskt stöd till ett brottsoffer.

Senaste uppdatering: 08/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.