Ersättning till brottsoffer

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Språk för översändande av ansökningar

Estniska

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för att ansöka om ersättning finns tillgänglig på socialförsäkringsmyndighetens webbplats.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.