Ersättning till brottsoffer

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Språk för översändande av ansökningar

Finska, svenska, engelska

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningsblankett:

Ansökningsblankett på finska PDF (315 Kb) fi

Ansökningsblankett på svenska PDF (377 Kb) fi

Ansökningsblankett på engelska PDF (299 Kb) fi

Inlämning av ansökan:

Ansökan kan lämnas in elektroniskt med hjälp av den säkra meddelandetjänsten https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ eller per post till: Statskontoret, PL 550, 00054 Statskontoret

Det går även att ansöka om ersättning genom vår e-tjänst. Vi använder oss av Suomi.fi-tunnistusta, som är statsförvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Man kan identifiera sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Senaste uppdatering: 15/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.