Ersättning till brottsoffer

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Språk för översändande av ansökningar

Engelska och iriska

Ansökningsblanketter för ersättning

Klicka på länken nedan för att komma till justitieministeriets särskilda nya webbplats om systemet för brottsskadeersättning.

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Senaste uppdatering: 18/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.