Ersättning till brottsoffer

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Ersättning till brottsoffer


*obligatoriskt

Språk för översändande av ansökningar

I enlighet med artikel 11.1 godtar Luxemburg följande språk:

  • luxemburgiska
  • franska
  • tyska.

Ansökningsblanketter för ersättning

I Luxemburg behöver personer som söker ersättning inte fylla i något särskilt formulär.

Brottsoffer behöver bara skicka ett brev där de anger brottsdatum, brottsplats och detaljer kring brottet.

De bör bifoga kopior på alla handlingar som styrker deras ersättningsanspråk (kopia på polisrapporten, eventuella domstolsavgöranden som har meddelats, handlingar som styrker deras totala arbetsoförmåga, permanenta invaliditet, ökade utgifter eller minskade inkomster och handlingar som beskriver deras funktionsnedsättning, så att de får ändamålsenlig och tillräcklig ersättning från gärningsmannen).

Senaste uppdatering: 06/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.