Ersättning till brottsoffer

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar godtas på maltesiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för ansökan om ersättning finns på följande länk: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Senaste uppdatering: 25/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.