Ersättning till brottsoffer

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Ersättning till brottsoffer


*obligatoriskt

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar kan inges på valfritt språk.

Ansökningsblanketter för ersättning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ansökningsblanketter på nederländska för brottsoffer

Ansökningsblanketter på nederländska för efterlevande släktingar

Ansökningsblanketter på engelska för brottsoffer

Ansökningsblanketter på engelska för efterlevande släktingar

Senaste uppdatering: 06/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.