På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ersättning till brottsoffer

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Språk för översändande av ansökningar

Engelska

Ansökningsblanketter för ersättning

Länkar:

Criminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formulär för att ange avsikt att göra en ansökan om brottsskadeersättning)

Criminal Injury Compensation 2009 Scheme (2009 års system för brottsskadeersättning)

http://www.justice-ni.gov.uk

Senaste uppdatering: 05/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.