Ersättning till brottsoffer

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Språk för översändande av ansökningar

Portugisiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Formulären godkändes genom förordning nr 403/2012 av den 7 december.

Formulären finns tillgängliga i elektroniskt format på hemsidan för kommissionen för skydd av brottsoffer (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.