Ersättning till brottsoffer

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Språk för översändande av ansökningar

I § 20.1 i lag nr 274/2017 om brottsoffer och om ändring av vissa rättsakter anges följande: ”handlingar och information som avses i §§ 18 och 19 ska översändas på det officiella språket, eller på ett av de officiella språken, i den medlemsstat vars myndighet är mottagare, eller på ett annat språk vars användning har godkänts av den medlemsstaten, med följande undantag:

a) Beslut som fattas av det beslutande organet, vilka ska utarbetas på det språk som fastställs i landets rättsordning.

b) Protokoll från förhör med brottsoffer eller övriga personer som avses i § 18.6 b och § 19.4 b, som ska avfattas på medlemsstatens språk, enligt vad som fastställs av det landets biståndsmyndighet.”

I § 20.2 i lag nr 274/2017 anges följande: ”om inte annat följer av de villkor som avses i punkt 1 ska handlingar och information riktad till de slovakiska myndigheterna översändas på slovakiska.”

Ansökningsblanketter för ersättning

Ytterligare information, bl.a. ansökningsformulär (Tlacivo_274_2017.docx), finns på det slovakiska justitieministeriets webbplats.

Senaste uppdatering: 10/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.