Ersättning till brottsoffer

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar om brottsskadeersättning måste inges på slovenska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningar om brottsskadeersättning måste inges på det föreskrivna formuläret och åtföljas av en förklaring. Formuläret är tillgängligt på justitieministeriets webbplats. Formulären för personer som tillhör den italienska eller ungerska minoriteten är tillgängliga som inofficiella italienska eller ungerska översättningar.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formuläret är tillgängligt på engelska (se nedan), men endast för kännedom. En ansökan om brottsskadeersättning måste inges på slovenska.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Senaste uppdatering: 28/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.