Ersättning till brottsoffer

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Språk för översändande av ansökningar

Spanska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett PDF (75 Kb) es för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Blankett PDF (53 Kb) es för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Senaste uppdatering: 01/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.