Ersättning till brottsoffer

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

Ersättning till brottsoffer


*obligatoriskt

Språk för översändande av ansökningar

Spanska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett PDF (75 Kb) es för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Blankett PDF (53 Kb) es för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Senaste uppdatering: 20/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.