Развод и законна раздяла

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са условията за получаване на развод?

Необходима предпоставка за образуване на производство за развод на семейна двойка, която е сключила църковен брак, е изпращането на уведомление до епископа на района, където пребивава ищецът. Молба за развод може да бъде подадена три месеца след уведомяването на компетентния епископ. Не се изисква изпращане на уведомление в случаите, когато основанието за развод е изчезване или психично заболяване

2 Какви са основанията за развод?

 • изневяра;
 • неморално, недостойно или друго повтарящо се неизвинимо поведение, водещо до сериозно накърняване на семейните отношения, което прави съвместния живот на ищеца с неговия съпруг/съпруга непоносим;
 • опит за посегателство върху живота, напр. физическо насилие;
 • психично заболяване, продължаващо повече от три години, което прави съвместния живот непоносим;
 • окончателна присъда лишаване от свобода за срок, по-дълъг от седем години;
 • безследно изчезване на лицето;
 • сексуална немощ, която е съществувала към момента на сключването на брака и е продължила не по-малко от шест месеца, като продължава и към момента на предявяване на иска;
 • необосновано изоставяне на брачния партньор за период от две години. Дълги периоди на отсъствие, надхвърлящи общо две години. В такива случаи трябва да е била изпратена покана до отсъстващия съпруг да се върне;
 • промяна на религията или религиозната деноминация или упражняване на морална принуда или опит за привличане на съпруга да се присъедини към секта;
 • упорит отказ семейството да има дете въпреки желанието за това на другия съпруг;
 • изпадане в тежко психично разстройство;
 • раздяла на съпрузите за период от пет години.

3 Какви са правните последици от развода за:

3.1 личните отношения между съпрузите (напр. фамилното име)

Решението за развод прекратява брака, но не води автоматично до промяна на фамилното име. Заинтересованата страна трябва да заяви с клетвена декларация желанието си за промяна на своето фамилно име.

3.2 подялбата на имуществото на съпрузите

Разводът не поражда правни последици по отношение на имуществените спорове. Такива спорове се решават въз основа на отделна искова молба, тъй като се разглеждат в рамките на отделно производство.

3.3 малолетните и непълнолетните деца на съпрузите

Няма такива последици, тъй като производството за постановяване на развод е отделно производство, независимо от производството за възлагане на родителските права. Това обаче не се прилага за случаите, когато разводът е постановен поради опит за посегателство върху живота на децата или поради физическо насилие спрямо тях.

Разводът не поражда правни последици, засягащи въпросите, свързани с ненавършилите пълнолетие деца на съпрузите (например издръжка, родителски права, право на лични отношения). За уреждане на тези отношения трябва да бъдат подадени отделни искови молби.

3.4 задължението за изплащане на издръжка на другия съпруг?

Решението за развод не поражда автоматично задължение за плащане на издръжка на другия съпруг. За тази цел след постановяване на раздялата на съпрузите следва да бъде подадена отделна искова молба.

4 Какво на практика означава правният термин „законна раздяла“?

В кипърското семейно право няма правно понятие за „законна раздяла“.

5 Какви са условията за законна раздяла?

Не се прилага.

6 Какви са правните последици от законната раздяла?

Не се прилага.

7 Какво означава на практика терминът „унищожаване на бракa“?

Последиците от решението за унищожаване на брака са, че от датата на постановяването му бракът се обявява за унищожен и не поражда правни последици.

8 Какви са условията за унищожаване на брака?

Съгласно член 17 от Закона за брака, Закон 104(І)/2003, изменен със Закон 66(І)/2009, бракът не е действителен, ако е сключен:

а) преди окончателното прекратяване или унищожаване на предишен брак на една от страните, независимо дали става дума за религиозен, или за граждански брак;

б) между роднини по права линия или роднини по съребрена линия до пета степен включително;

в) между лица, между които бракът създава отношения на роднини по права или съребрена линия до трета степен включително;

г) между осиновител и осиновен или техните низходящи;

д) между дете, родено извън брака, и бащата, който е признал бащинство спрямо него, или неговите кръвни роднини.

9 Какви са правните последици от унищожаването на брака?

Ако бракът е унищожен или е обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение, той не поражда никакви правни последици от датата на постановяване на съдебното решение.

10 Съществуват ли алтернативни извънсъдебни способи за решаване на въпросите, свързани с развода, без да се стига до съд?

Да. Съществуват алтернативни извънсъдебни способи за решаване на въпроси, свързани с развода, които са предвидени в Закона за медиацията при семейни спорове, Закона 62(I)/2019, който влезе в сила на 25 април 2019 г. На 30 декември 2022 г. бяха издадени специални разпоредби (RAA 507/2022) за улесняване на прилагането.

11 Къде се подава заявление (иск/искане) за развод/законна раздяла/унищожаване на брака? Какви формалности трябва да бъдат спазени и какви документи трябва да бъдат приложени към заявлението?

Исковата молба за прекратяване/унищожаване на брака се подава пред съда по семейни дела (Οikogeneiakó Δikastírio), в чийто съдебен район (eparchía) живеят единият или и двамата съпрузи. Исковата молба се изготвя по образец 1 към Процедурния правилник на Върховния съд от 1990 г. (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Към исковата молба се прилагат пощенска разписка за изпратеното с препоръчано писмо до компетентния епископ уведомление или разписка за получаване на препоръчано писмо, свързано с уведомяването на компетентния епископ, както и актът за сключване на брак на страните.

12 Може ли да бъде получена правна помощ за покриване на разходите по производството?

Да. Искането за правна помощ се подава пред компетентния съд по семейни дела (Οikogeneiakó Δikastírio).

13 Възможно ли е да се обжалва решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака?

Да. Решението за развод или унищожаване на брака може да се обжалва пред второинстанционния съд по семейни дела (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio).

14 Какво следва да се направи, за да се признае в държавата членка решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, което е издадено от съд в друга държава членка?

Подава се съответно искане пред компетентния съд по семейни дела на Република Кипър на основание Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета.

15 Към кой съд следва да се обърна, за да се противопоставя на признаването на решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, издадено от съд в друга държава членка? Каква е процедурата в такива случаи?

Заинтересованата страна може да направи това пред съда по семейни дела, в който е подадено искането за признаване и регистрация на съдебно решение, постановено в друга държава членка.

16 Кой е приложимият закон при бракоразводни дела, когато съпрузите не живеят в държавата членка на съда, който разглежда делото, или са граждани на различни държави?

Съдилищата по семейни дела в Република Кипър са компетентни да разглеждат дела, свързани с прекратяване или унищожаване на брак, само в случаите, когато страните по делото са пребивавали в Кипър в продължение на поне три месеца. Съдът ще приложи кипърското законодателство.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 16/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.