Развод и законна раздяла

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са условията за получаване на развод?

В Словакия бракът се прекратява само от съда.

2 Какви са основанията за развод?

Бракът може да бъде прекратен от съда, ако отношенията между съпрузите са сериозно повредени и трайно разрушени, така че бракът да не може повече да служи на целта си и от съпрузите не може да се очаква да възобновят семейното съжителство.

Съдът установява причините за разстройството на отношенията между съпрузите и ги взема предвид при допускането на развода. Съдът винаги взема предвид интересите на малките деца в решението си за развод.

3 Какви са правните последици от развода за:

3.1 личните отношения между съпрузите (напр. фамилното име)

Съпругът, който при сключване на брак поема фамилното име на другия съпруг, може да уведоми службата по вписванията в рамките на три месеца, след като решението за развод е станало окончателно, че той/тя отново поема предишното си фамилно име.

Съпруг, който при сключване на брак поема фамилното име на другия съпруг и в същото време съхранява предишното си фамилно име като второ фамилно име, може да уведоми службата по вписванията в срок от три месеца, след като решението за развод е станало окончателно, че прекратява използването на общото фамилно име.

3.2 подялбата на имуществото на съпрузите

Брачният имуществен режим се прекратява при развод. Когато режимът на имуществени отношения между съпрузи е прекратен, той се урежда в съответствие с принципите, посочени в член 150 от Гражданския кодекс. Режимът на имуществена общност може да бъде уреден чрез: споразумение; съдебно решение; период от време.

3.3 малолетните и непълнолетните деца на съпрузите

В решение за развод на родител на ненавършило пълнолетие дете съдът определя отговорностите на родителите по отношение на детето в периода след развода, по-специално като определя кой родител ще получи родителските права върху детето и ще представлява детето и ще управлява неговите/нейните активи. Решението за родителските права и задължения може да бъде заменено със споразумение между родителите.

Ако родителите не постигнат споразумение относно правата на лични отношения с детето, съдът ще определи и тези права в решението за развод. Когато е необходимо в интерес на детето, съдът може да ограничи или забрани контакта на родителите с детето.

Освен това съдът уточнява как родителят, на когото не е предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето, допринася за издръжката на детето, или одобрява споразумението на родителите за размера на издръжката.

3.4 задължението за изплащане на издръжка на другия съпруг?

Разведен съпруг, който не може да се издържа, може да поиска от бившия си съпруг издръжка, която да допринася за покриването на основните му нужди, в зависимост от възможностите на този бивш съпруг. Ако съпрузите не успеят да постигнат съгласие, решението относно тази издръжка се взема от съда след подаване на петиция от някой от тях.

4 Какво на практика означава правният термин „законна раздяла“?

В словашкото право не е предвидена законна раздяла.

5 Какви са условията за законна раздяла?

6 Какви са правните последици от законната раздяла?

7 Какво означава на практика терминът „унищожаване на бракa“?

Бракът, освен че се прекратява с развод, може да бъде обявен и за недействителен със съдебно решение. Такъв брак се счита, че изобщо не е бил сключван от самото начало (matrimonium nullum). Съдът може да определи също така, че бракът изобщо не е съществувал (non matrimonium).

8 Какви са условията за унищожаване на брака?

а. обстоятелства, довели до унищожаване на брака, са следните:

 • наличието на друг брак,
 • семейна връзка между възходящи и низходящи и между братя и сестри, включително семейна връзка, установена с осиновяването;
 • недостатъчна възраст, ако става дума за ненавършило пълнолетие лице над 16 години, но под 18-годишна възраст,
 • психично разстройство, довело до ограничена гражданско-правна дееспособност,
 • декларация за брак, която не е била направена свободно, сериозно, изрично и недвусмислено.

Когато бракът е сключен въпреки наличието на която и да е от горепосочените обстоятелства, той се счита за възникнал (съществуващ брак) до влизането в сила на съдебно решение, което го отменя.

б. Бракът не се учредява, ако е била направена декларацията за сключен брак:

 • под принуда;
 • е направено от ненавършило пълнолетие лице, което е под 16-годишна възраст,
 • пред служба по вписванията, която не е оправомощена да я получава, освен в случаите, посочени в раздел 4 (2) и (3), или пред кмет или член на общински съвет, който не е упълномощен да изпълнява служебните си задължения;
 • пред църковен орган или религиозна общност, която не е регистрирана в съответствие със съответното специално законодателство, или пред лице, на което не е разрешено да упражнява дейността на свещеник на регистрирана църква или религиозна общност;
 • е направено в чужбина пред орган, който не е назначен за тази цел,
 • чрез пълномощник без валидно разрешение или ако разрешението е било отнето в съответствие с настоящия закон.

9 Какви са правните последици от унищожаването на брака?

Счита се, че бракът, обявен за недействителен с решение на съда, не е бил сключен.

Правата и задълженията на съпрузите по отношение на общото им дете, както и техните имуществени отношения вследствие на съдебно решение за унищожаване на брака, се уреждат от същите разпоредби, които се прилагат и по отношение на разведените родители. След съдебно решение за унищожаване на брака, декларацията на съпрузите относно общото им фамилно име също престава да бъде валидна и всеки от съпрузите трябва отново да поеме предишното си фамилно име.

10 Съществуват ли алтернативни извънсъдебни способи за решаване на въпросите, свързани с развода, без да се стига до съд?

Само съдът може да обяви брака за прекратен. Свързаните с тях въпроси могат да бъдат решени чрез прилагане на Закон № 420/2004 за медиацията.

11 Къде се подава заявление (иск/искане) за развод/законна раздяла/унищожаване на брака? Какви формалности трябва да бъдат спазени и какви документи трябва да бъдат приложени към заявлението?

Молбите за развод, унищожаване на брак или обявяване на брака за нищожен се подават до районен съд (okresný súd).

Териториално компетентен е съдът по последното общо местопребиваване на съпрузите, ако поне единият от тях е от компетентността на съда. В противен случай компетентен е общият съд на ответника. Ако компетентността не може да бъде определена по този начин, компетентен е общият съд на вносителя на петицията.

Петицията трябва да изпълнява формалните изисквания, посочени в член 127 от Закон № 160/2015, Гражданския процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok) и в членове 25 и 26 от Закон № 161/2015, Кодекс на неоспорено гражданско производство (Civilný mimosrový poriadok).

В петицията трябва да се посочи към кой съд е адресирана, кой е нейният вносител, по кой въпрос се отнася и каква е целта ѝ, и трябва да бъде подписана. Освен това в петицията трябва да се посочват имената на страните, техните представители (ако имат такава), достоверното и пълно описание на основните факти и списък с доказателствата, на които вносителят на петицията възнамерява да се позове. В молбата трябва също така ясно да бъде посочено какво иска вносителят на петицията. Вносителят на петицията трябва да приложи към нея документните доказателства, на които се позовава.

12 Може ли да бъде получена правна помощ за покриване на разходите по производството?

Предоставянето на правна помощ се урежда със Закон № 327/2005 относно предоставянето на правна помощ на лица, нуждаещи се от финансова помощ.

За делото за развод се заплаща съдебна такса. Всяка страна в производството може да поиска освобождаване от плащането на съдебните такси.

По искане на страна съдът може да освободи страната, изцяло или отчасти, от плащането на съдебните такси, ако това е оправдано от обстоятелствата на страната и ако случаят не включва произволно или явно неуспешно предявяване или защита на дадено право. Освен ако съдът реши друго, освобождаването се отнася за цялото производство и се прилага така също със задна дата. Въпреки това таксите, които са платени преди решението за освобождаване, не се възстановяват.

13 Възможно ли е да се обжалва решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака?

Може да бъде подадена жалба срещу решението в срок до 15 дни от връчването му.

14 Какво следва да се направи, за да се признае в държавата членка решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, което е издадено от съд в друга държава членка?

Трябва да се подаде молба за признаване на решение. Компетентен е окръжният съд в Братислава.

Окончателни решения по брачни дела, издадени в други държави членки (освен Дания) след 1 май 2004 г., се признават в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Решенията се признават, без да се изисква каквато и да е специална процедура; по-специално не се изисква специална процедура за изменение на вписването в регистъра на службата по вписванията. Заинтересована страна обаче може да поиска издаването на специално решение за признаване на решение по брачни дела, постановено в друга държава членка. Окръжният съд в Братислава е компетентен по отношение на признаването на чуждестранни решения.

Що се отнася до решения, издадени в Дания, или решения, издадени в други държави членки преди 1 май 2004 г., е необходимо да се подаде молба за признаване на чуждестранно окончателно решение по брачни дела, ако поне една от страните е словашки гражданин. Тази процедура се открива с молба, която може да бъде подадена от лице, посочено като страна в чуждестранното решение. Окръжният съд в Братислава е компетентен по отношение на признаването на чуждестранни решения.

15 Към кой съд следва да се обърна, за да се противопоставя на признаването на решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, издадено от съд в друга държава членка? Каква е процедурата в такива случаи?

Решение за признаване или непризнаване на чуждестранно решение може да бъде обжалвано. Жалбата се подава пред Окръжния съд в Братислава и се решава от Върховния съд.

16 Кой е приложимият закон при бракоразводни дела, когато съпрузите не живеят в държавата членка на съда, който разглежда делото, или са граждани на различни държави?

Прекратяването на брака с развод се урежда от правото на държавата, на която са граждани съпрузите към момента на образуване на производството. Ако съпрузите са граждани на различни държави, прекратяването на брака чрез развод се извършва по словашкото право.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.