Rozvod a rozluka

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

Nezbytnou podmínkou pro zahájení rozvodového řízení v případě církevního sňatku je zaslání oznámení příslušnému biskupovi v okrese, v němž má navrhovatel bydliště. Žádost o rozvod lze podat 3 měsíce poté, co bylo uvedené oznámení zasláno příslušnému biskupovi. Oznámení není třeba zasílat v případě, je-li důvodem rozvodu nezvěstnost nebo duševní onemocnění.

2 Jaké jsou důvody k rozvodu?

 • Cizoložství.
 • Nemorální, ostudné či jakékoli jiné opakující se neomluvitelné jednání vedoucí k vážnému zhoršení vztahu mezi manželi, takže manželské soužití není ze strany navrhovatele nadále možné.
 • Útok na život, například tělesné týrání.
 • Duševní onemocnění trvající po dobu tří let, které má za následek nemožnost dalšího soužití.
 • Pravomocný trest odnětí svobody v trvání delší než 7 let.
 • Nezvěstnost.
 • Neschopnost pohlavního styku existující v okamžiku uzavření manželství a trvající po dobu 6 měsíců včetně doby podání žaloby o rozvod manželství.
 • Neomluvitelné opuštění manžela/manželky po dobu dvou let. Dlouhá období nepřítomnosti, která celkově překračují dobu dvou let. Je třeba zaslat výzvu k návratu.
 • Změna náboženství nebo vyznání či uplatňování morálního nátlaku nebo snaha přesvědčit druhého manžela, aby se stal členem určité sekty.
 • Trvalé odmítání počít dítě, ačkoli si to druhý manžel přeje.
 • Nenapravitelný rozvrat manželství.
 • Odluka manželů po dobu pěti let.

3 Jaké jsou právní důsledky rozvodu s ohledem na:

3.1 osobní vztahy mezi manželi (například užívání příjmení)

Rozvodem manželství zaniká, rozvod však nevede automaticky ke změně příjmení. Je na dotčené straně, aby ohledně změny jména učinila čestné prohlášení.

3.2 rozdělení jmění manželů

Rozvod nemá žádné důsledky pro majetkové spory. Tuto záležitost je třeba řešit prostřednictvím zvláštního návrhu, jelikož se jedná o odlišná řízení.

3.3 nezletilé děti manželů

Žádné, vzhledem k tomu, že rozvodové řízení představuje zvláštní řízení nezávislé na řízení o stanovení péče o děti, s výjimkou případu, kdy bylo o rozvodu rozhodnuto z důvodu útoku na život nebo tělesného týrání dětí.

Rozvod nemá žádné důsledky na záležitosti týkající se nezletilých dětí manželů (např. vyživovací povinnost, rodičovskou odpovědnost, styk s dětmi). V uvedených záležitostech je nutno podat samostatné návrhy.

3.4 vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů?

Rozvod neznamená automaticky povinnost platit druhému manželovi výživné. Po rozvedení manželství je třeba podat zvláštní návrh.

4 Co se v praxi rozumí právním pojmem „rozluka“?

V kyperském rodinném právu se nevyskytuje pojem „soudní rozluka“.

5 Jaké jsou podmínky rozluky?

Nepoužitelné.

6 Jaké jsou právní důsledky rozluky?

Nepoužitelné.

7 Co se v praxi rozumí pojmem „prohlášení manželství za neplatné“?

To znamená, že ke dni rozhodnutí o zrušení manželství je manželství prohlášeno za neplatné a právně neúčinné.

8 Jaké jsou podmínky pro prohlášení manželství za neplatné?

V souladu s článkem 17 zákona o manželství č. 104(I)/2003 ve znění zákona č. 66(I)/2009, je manželství neplatné pokud bylo uzavřeno:

a) aniž by bylo nejprve rozvedeno či zrušeno případné dříve uzavřené manželství některé ze stran, ať již uzavřené církevním nebo občanským sňatkem;

b) mezi pokrevními příbuznými v přímé linii nebo v pobočné linii až do pátého stupně;

c) mezi sešvagřenými v přímé linii nebo v pobočné linii až do třetího stupně;

d) mezi osvojitelem a osvojencem nebo jejich potomky;

e) mezi dítětem narozeným mimo manželství a jeho otcem, který uznal své otcovství, nebo jeho pokrevními příbuznými.

9 Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné?

Je-li manželství zrušeno nebo prohlášeno za neplatné nezrušitelným rozhodnutím soudu, nemá ode dne vydání takového rozhodnutí žádné účinky.

10 Existují alternativní mimosoudní prostředky umožňující řešit otázky týkající se rozvodu bez nutnosti obracet se na soud?

Ano, existují alternativní způsoby mimosoudního řešení sporů týkajících se rozvodu, které stanoví zákon o mediaci v rodinných sporech z roku 2019, zákon č. 62(I)/2019, který vstoupil v platnost dne 25. dubna 2019. Dne 30. prosince 2022 byla vydána zvláštní nařízení (RAA 507/2022) s cílem usnadnit provádění.

11 Kam mám podat svůj návrh na rozvod/rozluku osob/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty by měly být přiloženy k žádosti?

Návrh na rozvod / zrušení manželství je třeba podat rodinnému soudu v okrese, v němž mají účastníci řízení bydliště nebo ve kterém má bydliště alespoň jeden z jich. Návrh musí být vyplněn podle vzoru 1 procesních nařízení Nejvyššího soudu z roku 1990. K návrhu je třeba jako důkaz připojit potvrzení o odeslání oznámení příslušnému biskupovi nebo doklad o přijetí doporučeného dopisu s oznámením příslušným biskupem a rovněž oddací list manželů.

12 Je možno získat právní pomoc na pokrytí nákladů spojených s řízením?

Ano. Návrh je nutno podat příslušnému rodinnému soudu.

13 Je možné podat proti rozhodnutí o rozvodu manželství/rozluce/prohlášení manželství za neplatné opravný prostředek?

Ano, proti rozhodnutí o rozvodu nebo zrušení manželství lze podat opravný prostředek rodinnému soudu druhého stupně.

14 Co musím udělat pro to, aby rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v jiném členském státě, bylo uznáno v tomto členském státě?

Návrh je třeba podat příslušnému rodinnému soudu Kyperské republiky podle nařízení č. 44/2001.

15 Na který soud bych se měl obrátit, pokud chci rozporovat uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/zrušení manželství vynesenému v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Námitku lze podat rodinnému soudu, u něhož byl podán návrh na uznání a registraci rozhodnutí jiného členského státu.

16 Právo, kterého státu se použije na rozvodové řízení mezi manželi, kteří nežijí v tomto členském státu nebo kteří mají rozdílná státní občanství?

V těchto případech se rodinné soudy Kyperské republiky stávají příslušnými k projednání věci týkající se rozvodu nebo zrušení manželství pouze tehdy, pokud účastníci řízení pobývali na Kypru po dobu nejméně 3 měsíců. Soud použije kyperské právo.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.