Rozvod a rozluka

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

Jeden z manželů má k datu zahájení řízení trvalé bydliště v Irsku,

nebo

jeden z manželů měl po dobu jednoho roku před zahájení řízení v Irsku své obvyklé bydliště.

(Viz § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o rodině (rozvodu) (Family Law (Divorce) Act) z roku 1996.)

2 Jaké jsou důvody k rozvodu?

Soud (Circuit Court v součinnosti s High Court – § 38 odst. 1) musí shledat, že byly splněny tyto podmínky:

k datu zahájení řízení manželé žili odloučeně v posledních tří letech nejméně po celkovou dobu dvou let,

a

nelze-li očekávat obnovu soužití manželů

a

manželé a všichni závislí členové rodiny mají nebo budou mít zajištění, které je podle názoru soudu za daných okolností náležité.

(Viz § 5 odst. 1 zákona.)

3 Jaké jsou právní důsledky rozvodu s ohledem na:

3.1 osobní vztahy mezi manželi (například užívání příjmení)

Manželství na základě rozsudku zaniká a osoba, která byla v tomto manželství sezdána, může uzavřít nové manželství (§ 10 odst. 1).

3.2 rozdělení jmění manželů

V případě vynesení rozsudku o rozvodu může soud vydat nařízení o úpravě majetkových poměrů (§ 14 odst. 1 zákona). Majetek může být prodán, rozdělen rovným dílem nebo individuálně či převeden výlučně na jméno jedné ze stran.

3.3 nezletilé děti manželů

V rozhodnutí o rozvodu může soud rozhodnout o poměrech k dítěti v době po rozvodu (§ 5 odst. 2 zákona). Blaho dítěte má zásadní význam.

(Pro další podrobnosti viz informační přehled „Rodičovská zodpovědnost – Irsko“).

3.4 vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů?

V rozhodnutí o rozvodu může soud rovněž rozhodnout o výživném pro jednoho z manželů (§ 13 zákona).

Soud může rovněž přiznat jednomu z manželů důchodová práva (§ 17 zákona).

(Pro další podrobnosti viz informační přehled „Nároky z vyživovací povinnosti – Irsko“).

4 Co se v praxi rozumí právním pojmem „rozluka“?

Rozluka (též soudní rozluka) usnadňuje odcizeným manželům nové uspořádání vlastního života, které jim umožní žít trvale jeden bez druhého.

Spolu s rozhodnutím o soudní rozluce může soud zároveň rozhodnout o poměrech k dítěti v době po rozvodu, přiznání plateb výživného, kapitálových příspěvků, důchodu, o rodinné domácnosti a dalším majetku. Rozhodnutím o soudní rozluce manželství nezaniká. Přejí-li si odcizení manželé žijící v soudní rozluce uzavřít nové manželství, musí nejdříve dosáhnout rozhodnutí o rozvodu.

(Viz § 8 reformního zákona o soudní rozluce a o rodině (Judicial Separation and Family Law Reform Act) z roku 1989.)

5 Jaké jsou podmínky rozluky?

Musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek:

 1. jeden z manželů se dopustil cizoložství;
 2. jeden z manželů se vůči druhému dopustil bezdůvodně špatného chování a hrubého násilí;
 3. jeden z manželů druhého opustil na dobu více než jednoho roku;
 4. manželé žili odděleně po dobu jednoho roku a oba s podáním žádosti o rozvod souhlasí;
 5. manželé žili odděleně po dobu tří let;
 6. rozvrat manželství je natolik hluboký, že soud může konstatovat, že normální manželské soužití netrvá už nejméně jeden rok.

(Viz § 2 reformního zákona o soudní rozluce a o rodině (Judicial Separation and Family Law Reform Act) z roku 1989.)

6 Jaké jsou právní důsledky rozluky?

Rozluka snímá z manželů povinnost společně bydlet, aniž by rušila samotné manželství. Manželka může i nadále používat manželovo jméno.

Co se týče finančních poměrů, povinnost podporovat druhého manžela zůstává zachována a soud může zároveň uložit vyživovací povinnost, aniž by při tom zohledňoval, kdo rozvrat zapříčinil. Nicméně stejně jako v případě rozvodu má rozsudek za následek zrušení a rozvázání manželského svazku.

Dědická práva zůstávají zachována, ledaže manžel rozvrat manželství zcela zapříčinil a došlo k rozluce od stolu i lože.

Odloučení manželé mohou požádat soud, aby rozhodnutí o soudní rozluce zrušil. Soud rozhodnutí zruší, pokud shledá, že se spolu odloučení manželé smířili a mají v úmyslu obnovit rodinné soužití.

Změna rozluky na rozvod

Na žádost jednoho z manželů může být rozhodnutí o rozluce ipso iure změněno a stát se rozhodnutím o rozvodu, pakliže rozluka trvá tři roky. Soudce v tom případě rozhodne o rozvodu a věcech s tím spojených.

Pokud bylo o rozluce rozhodnuto na základě společného podání manželů, není změna na rozvod možná jinak, než dalším společným podáním.

7 Co se v praxi rozumí pojmem „prohlášení manželství za neplatné“?

Na osoby žijící v manželství, které bylo prohlášeno za neplatné, se hledí, jako by spolu nikdy sezdány nebyly.

8 Jaké jsou podmínky pro prohlášení manželství za neplatné?

Splněna musí být jedna z následujících podmínek:

 • jeden z manželů měl k datu zahájení řízení trvalé bydliště v Irsku nebo
 • jeden z manželů měl po dobu jednoho roku předcházejícího tomuto datu v Irsku své obvyklé bydliště nebo
 • jeden z manželů před tímto datem zemřel

a dále

 • v době své smrti měl daný manžel v Irsku trvalé bydliště nebo
 • daný manžel měl po dobu jednoho roku předcházejícího tomuto datu v Irsku své obvyklé bydliště.

9 Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné?

Na manželství, které bylo prohlášeno za neplatné, se hledí, jako by nikdy neexistovalo. Obě strany mohou uzavřít nové manželství. Strany vůči sobě nemají žádná dědická práva a nemají vůči sobě ani žádné vyživovací povinnosti či závazky vzájemné podpory. Děti narozené v tomto manželství jsou považovány za nemanželské.

10 Existují alternativní mimosoudní prostředky umožňující řešit otázky týkající se rozvodu bez nutnosti obracet se na soud?

Smírného vypořádání finančních a majetkových záležitostí, jakož i záležitostí týkajících se závislých potomků, lze dosáhnout prostřednictvím mediace bez účasti soudu. Rozhodnout o soudní rozluce nebo o rozvodu však může výhradně soud.

11 Kam mám podat svůj návrh na rozvod/rozluku osob/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty by měly být přiloženy k žádosti?

Řízení o návrzích na rozvod, soudní rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné u obvodního soudu se zahajuje na základě podání návrhu do podatelny příslušného obvodního soudu (Civil Bill).

Vlastní řízení je upraveno nařízením 59 pravidlem 4 jednacího řádu obvodních soudů (Circuit Court Rules) z roku 2001.

Návrh na rozvod či soudní rozluku u vrchního soudu se zahajuje na základě zvláštního předvolání vydaného ústřední soudní kanceláří (Special Summons). Vlastní řízení postupuje podle nařízení 70A jednacího řádu vyšších soudů (Rules of the Superior Courts), odd. 1, č. 343 z roku 1997). Řízení o návrzích na prohlášení manželství za neplatné u vrchního soudu se zahajuje podáním návrhu k ústřední kanceláři (Petition). Řízení je upraveno nařízením 70 jednacího řádu vyšších soudů (Rules of the Superior Courts).

12 Je možno získat právní pomoc na pokrytí nákladů spojených s řízením?

Ano, prostřednictvím rozhodnutí vydaného Komisí pro poskytování právní pomoci (Legal Aid Board) na základě prověření finančních poměrů žadatele.

13 Je možné podat proti rozhodnutí o rozvodu manželství/rozluce/prohlášení manželství za neplatné opravný prostředek?

Rozhodnutí vrchního soudu ve věcech odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu o rozvodu, soudní rozluce či prohlášení manželství za neplatné, je konečné, pravomocné a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek – viz § 39 zákona o soudech (Courts of Justice Act) z roku 1936.

Je-li řízení o rozvodu, soudní rozluce či prohlášení manželství za neplatné zahájeno před vrchním soudem, lze se proti všem jeho rozhodnutím odvolat k Nejvyššímu soudu (Supreme Court).

14 Co musím udělat pro to, aby rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v jiném členském státě, bylo uznáno v tomto členském státě?

Je třeba podat žádost k irskému soudu (obvodnímu nebo vrchnímu) v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. d) nebo e) zákona o rodině (Family Law Act) z roku 1995. U obvodního soudu se žádost podává ve formě návrhu (Civil Bill). U vrchního soudu se žádost podává ve formě předvolání (Special Summons).

15 Na který soud bych se měl obrátit, pokud chci rozporovat uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/zrušení manželství vynesenému v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

S ohledem na ústavní status rozvodu, rozhodují o uznání rozhodnutí o rozvodu vydaného v zahraničí irské soudy, tj. vrchní soud nebo obvodní soud.

16 Právo, kterého státu se použije na rozvodové řízení mezi manželi, kteří nežijí v tomto členském státu nebo kteří mají rozdílná státní občanství?

Podmínky pro rozvod v Irsku jsou stanoveny v § 38 zákona o rodině (rozvodu) (Family Law (Divorce) Act) z roku 1996.

Manžel (manželka) nežijící v Irsku nebo nemající irskou státní příslušnost může podat návrh na rozvod, pokud splňuje buď podmínky uvedené v § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o rodině (rozvodu) (Family Law (Divorce) Act) z roku 1996. Příslušnost soudů k řízení o návrzích na rozvod je dána místem bydliště, nikoli státní příslušností.

Související odkazy

Irská soudní služba (Courts Service Ireland)

Oasis: informace o veřejných službách

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 13/02/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.