Skilsmisse og separation

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

Det er en betingelse for at indgive skilsmissebegæring i et ægteskab indgået ved kirkelig vielse, at biskoppen i det distrikt, hvor ansøgeren bor, underrettes. Tre måneder derefter kan der indgives skilsmissebegæring. Det er ikke nødvendigt, hvis der søges skilsmisse med den begrundelse, at en ægtefælle er forsvundet eller blevet sindssyg.

2 Hvad anses for skilsmissegrund?

 • Utroskab
 • Usædelig, vanærende eller anden gentagen utilgivelig adfærd, som medfører alvorlig forværring af ægtefællernes forhold, hvilket gør det utåleligt for ansøgeren at leve sammen med sin ægtefælle.
 • Overgreb, f.eks. fysisk vold.
 • Sindssyge over en periode på tre år, som gør samlivet uacceptabelt.
 • En endelig fængselsdom på over syv år.
 • Forsvinden.
 • Impotens ved ægteskabets indgåelse og fortsat impotens i seks måneder og på tidspunktet for indgivelsen af skilsmissebegæringen.
 • Ubehørigt fravær i to år. Lange perioder med fravær på sammenlagt over to år. Der skal rettes en opfordring om at vende tilbage.
 • Trosændring eller moralsk pres eller forsøg på omvendelse af ægtefællen til en sekt.
 • Vedvarende modvilje mod at få børn til trods for den anden parts ønsker derom.
 • Alvorlig depression.
 • Separation i fem år.

3 Hvilke retlige følger har en skilsmisse med hensyn til:

3.1 de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavn)?

Skilsmisse indebærer opløsning af ægteskabet, men efternavne ændres ikke automatisk. Den pågældende ægtefælle kan vælge at afgive en erklæring på tro og love om ændring af sit navn.

3.2 deling af ægtefællernes formue?

Skilsmisse har ingen konsekvenser for formueretlige tvister. Der skal indgives en særskilt ansøgning til bilæggelse af sådanne tvister, idet det drejer sig om to forskellige procedurer.

3.3 ægtefællernes mindreårige børn?

Skilsmisse har ingen konsekvenser herfor, eftersom skilsmisseproceduren er forskellig og uafhængig af proceduren vedrørende spørgsmålet om forældremyndighedens fordeling, medmindre skilsmissen er bevilget på grund af fare for børnenes liv eller trivsel.

Skilsmissen har ingen indflydelse på spørgsmål, der vedrører ægtefællernes mindreårige børn (børnebidrag, forældremyndighed, samkvemsret). Disse spørgsmål er omfattet af en særskilt ansøgning.

3.4 forpligtelsen til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle?

Skilsmisse medfører ikke automatisk underholdspligt over for den anden part. Der skal indgives en særskilt ansøgning, når ægtefællerne er separeret.

4 Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Begrebet "separation" findes ikke i cypriotisk familieret.

5 Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Ikke relevant.

6 Hvilke retlige følger har en separation?

Ikke relevant.

7 Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Det betyder, at ægteskabet er ugyldigt fra tidspunktet for dommen om omstødelse af ægteskabet.

8 Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

I henhold til artikel 17 lov nr. 104(I)/2003 om indgåelse af ægteskab, som ændret ved lov 66(I)/2009, er et ægteskab ikke gyldigt, hvis det er indgået:

a) før en af parternes tidligere ægteskab er blevet opløst eller omstødt, uanset om det er indgået administrativt eller i kirken

b) mellem slægtningen i lige linje eller i sidelinjen indtil femte led

c) med medlemmer af den enes svigerfamilie i lige linje eller i sidelinjen indtil tredje led.

d) mellem en adoptant og en adopteret eller deres efterkommere

e) mellem et barn, der er født uden for ægteskab, og den far, der har anerkendt barnet, eller dets nærmeste slægtningen.

9 Hvilke retlige følger har omstødelsen af et ægteskab?

Hvis et ægteskab erklæres ugyldigt i en uigenkaldelig dom, bliver det fuldstændigt ugyldigt fra datoen for afsigelse af dommen.

10 Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse?

Der er imidlertid fastsat udenretslige alternativer til løsning af konflikter i skilsmissesager i lov nr. 62(Ι)/2019, der trådte i kraft den 25. april 2019. Den 30. december 2022 blev der udstedt en bekendtgørelse (bekendtgørelse 507/2022) med henblik på gennemførelse af loven.

11 Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning (begæring) om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Anmodning om omstødelse eller annullation af et ægteskab skal indgives til familiedomstolen i det distrikt, hvor en af parterne eller begge parter bor. Anmodningen skal indgives efter model 1 i højesterets retsplejeregler af 1990. Der skal sammen med anmodningen fremlægges bevis for afsendelse med post af eller et modtagelsesbevis for et anbefalet brev til underretning af biskoppen samt parternes vielsesattest.

12 Kan jeg få helt eller delvis fri proces?

Ja. Anmodningen skal indgives til familiedomstolen.

13 Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

Ja, det er muligt at appellere afgørelsen om skilsmisse eller annullering af ægteskab ved familiedomstolens anden instans.

14 Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i denne medlemsstat?

Der skal indgives ansøgning til den kompetente familiedomstol i Republikken Cypern i medfør af forordning (EF) nr. 44/2001.

15 Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en retsafgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i sådanne tilfælde?

Indsigelsen rettes til familiedomstolen, til hvilken ansøgningen om anerkendelse og registrering af den anden medlemsstats afgørelse er indgivet.

16 Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i skilsmissesager mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i denne medlemsstat, eller som har forskellig nationalitet?

For at familiedomstolene i Republikken Cypern har kompetence til at behandle en sag om omstødelse eller annullering af et ægteskab, skal parterne have boet mindst tre måneder. Domstolen vil anvende cypriotisk ret.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 15/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.