Skilsmisse og separation

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

For at blive skilt i Malta skal et ægtepar indgive en fælles begæring, eller den ene ægtefælle skal indgive en begæring om at blive skilt fra den anden. Når skilsmissesagen starter, skal ægtefællerne samlet set have boet hver for sig i mindst fire ud af de fem år, der går umiddelbart forud for begæringen, eller der skal være gået mindst fire år fra datoen for separationen. Desuden skal det godtgøres over for retten, at der ikke er nogen rimelig udsigt til, at ægtefællerne bliver genforenet. En anden betingelse er, at ægtefællerne og deres børn skal have et tilstrækkeligt underhold, hvor dette er velbegrundet, men parterne kan til enhver tid give afkald på denne ret til underhold. En skilsmisse, der bevilges ægtefæller, som er separeret ved kontrakt eller ved dom, medfører ingen ændringer i det, som retten eller parterne selv har bestemt, bortset fra følgerne af en skilsmisse, der er bevilget ifølge loven. Det bør bemærkes, at ægtefællerne, før de begærer skilsmisse, ikke behøver have været separeret ved kontrakt eller dom.

2 Hvad anses for skilsmissegrund?

Loven indeholder ingen begrundelser for skilsmisse. Som allerede nævnt i svaret vedrørende betingelser skal ægtefællerne ved skilsmissesagens indledning samlet set have boet hver for sig i mindst fire ud af de fem år, der går umiddelbart forud for begæringen, eller der skal være gået mindst fire år fra datoen for separationen.

3 Hvilke retlige følger har en skilsmisse med hensyn til:

3.1 de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavn)?

En skilsmisse, der bevilges ægtefæller, som er separeret ved kontrakt eller dom, medfører ingen ændringer i det, som retten eller parterne selv har bestemt, bortset fra følgerne af en skilsmisse, der er bevilget ifølge loven. Loven om separation finder anvendelse på efternavne, og hustruen kan derfor efter separationen vælge at tage sit pigenavn igen, men dette valg skal fremgå af et officielt dokument, som vedlægges separationsbevillingen, og er der tale om en separation, skal hustruen fremsætte en erklæring herom, der registreres sammen med sagen inden dommen. Når skilsmissen bevilges, ophører alle borgerlige følger og parternes pligt til at bo sammen. Desuden ophører ægtefællernes arveret efter hinanden fra den dato, hvor skilsmissen bevilges, eller skilsmissedommen får retskraft.

3.2 deling af ægtefællernes formue?

En skilsmisse, der bevilges ægtefæller, som er separeret ved kontrakt eller dom, medfører ingen ændringer i det, som retten eller parterne selv har bestemt. I henhold til artikel 66D(5) i Maltas Civil Code (civilret) har parter, hvor fællesejet eller residualfællesskabet med særskilt forvaltning er ophævet, i begge tilfælde ret til – hvis de er enige om det – at blive skilt uden at realisere de aktiver, de ejer i fællesskab.

3.3 ægtefællernes mindreårige børn?

Når skilsmissen meddeles, har det ingen indvirkning på forældrenes rettigheder og forpligtelser med hensyn til deres børn eller enhver aftale indgået mellem parterne om forældremyndighed over børnene. En af parterne kan dog påstå, at den anden part ikke er egnet til at have forældremyndighed over mindreårige børn, og giver retten medhold i en sådan påstand, vil den part, der erklæres uegnet til at have forældremyndighed, ikke ved den anden parts død kunne overtage forældremyndigheden over de mindreårige børn uden rettens tilladelse. Der skal betales bidrag til børn, indtil de er 18 år. Viderefører barnet sine studier, fortsætter bidraget til det fyldte 23. år, medmindre andet aftales mellem parterne.

3.4 forpligtelsen til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle?

En skilsmisse, der bevilges ægtefæller, som er separeret ved kontrakt eller dom, medfører ingen ændringer i det, som retten eller parterne selv har bestemt. Pligten til at betale underholdsbidrag ophører derfor ikke ved skilsmisse, medmindre parterne aftaler andet. Efter anmodning fremsat under sagens behandling af den part, der skal modtage underholdsbidrag – til sig selv eller til børnene – fra den anden part kan retten i skilsmissebevillingen bestemme, at den pågældende parts betaling af underhold sikres med en hensigtsmæssig, rimelig garanti i overensstemmelse med parternes omstændigheder. Garantien dækker højst fem års underholdsbidrag. Anmodningen kan fremsættes på et hvert tidspunkt efter skilsmissebevillingen, hvis der ikke er betalt underholdsbidrag.

Hvis en af parterne – eller begge parter, hvis de er blevet enige om at opløse deres ægteskab – indgiver en skilsmissebegæring ved den kompetente civile ret, og hvis ægtefællerne ikke er separeret ved kontrakt eller dom, indkalder dommeren parterne, før der gives tilladelse til at gå videre med skilsmissen, til et møde med en mægler, som enten udpeges af dommeren selv eller af parterne i fællesskab og skal forsøge at genforene ægtefællerne. Lykkes det ikke, og har parterne ikke allerede aftalt betingelserne for skilsmissen, skal mægleren gøre det muligt for parterne at gennemføre skilsmissen på grundlag af en aftale. Alle eller nogle af nedenstående punkter skal være omfattet af denne aftale:

 • forældremyndighed over børnene
 • de to parters samvær med børnene
 • underholdsbidrag til ægtefællerne eller til en af dem og til hvert barn
 • bopæl i det fælles hjem
 • deling af formue fra fællesejet eller residualfællesskabet med særskilt forvaltning.

4 Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

For at blive separeret skal en af ægtefællerne ved henvendelse til retten tage det relevante skridt mod den anden, og retten afsiger derefter dom vedrørende de rettigheder og forpligtelser, som separationen medfører for ægtefællerne.

5 Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Betingelserne for at få bevilget en separation er en eller flere af følgende:

 • utroskab
 • vold i hjemmet
 • udsvævelser, den ene parts mishandling af, trusler mod eller alvorlige skader på den anden ægtefælle eller børnene
 • ægtefællerne kan ikke med rimelighed forventes at leve sammen, da ægteskabet uigenkaldeligt er brudt sammen
 • den ene part forlader den anden uden grund.

6 Hvilke retlige følger har en separation?

Med hensyn til underholdsbidrag skal den ægtefælle, over for hvem der træffes afgørelse om separation, betale underholdsbidrag til den anden og til børnene, indtil de bliver 18 år eller 23 år, hvis de på fuld tid studerer eller er i et uddannelsesforløb. Det underholdsbeløb, som den anden part og børnene skal have, fastsættes under hensyntagen til alle forhold i forbindelse med ægtefællerne og børnene, såsom:

 • børnenes behov under hensyntagen til alle omstændigheder
 • fysisk eller mentalt handicap
 • sygdom af så alvorlig karakter, at den udgør en hindring for, at ægtefællerne eller børnene selv kan tjene til livets ophold
 • om indtjeningsevnen hos den part, der har ret til at modtage underholdsbidrag, er blevet forringet, fordi samme part under ægteskabet har taget sig af husholdningen, den anden part og børnenes opdragelse
 • al indkomst og ydelser, som ægtefællerne eller en af ægtefællerne modtager ifølge loven
 • ægtefællernes og børnenes boligbehov
 • det beløb, som hver part skulle have modtaget som ydelse, herunder, men ikke begrænset til en ydelse efter en pensionsordning, som denne part på grund af separationen fortaber retten til eller ikke får mulighed for at få.

Retten kan på foranledning af en af parterne tildele hele det fælles hjem til en af parterne i et tidsrum og på vilkår, der fastsættes af retten. Retten kan også bestemme, at det fælles hjem skal sælges, hvis den finder, at begge parter og børnene har en alternativ, passende bolig, og hvordan indtægterne fra salget skal fordeles mellem parterne. Hvis det fælles hjem tilhører begge parter, tildeler den hjemmet til en af parterne, og denne skal godtgøre den anden part for det lidte økonomiske tab.

I separationsdommen bestemmer retten også, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, idet det her er børnenes tarv, der er bestemmende. Retten kan dog også på en af parternes anmodning bestemme, at den anden part ikke er egnet til at have forældremyndighed over mindreårige børn, og træffer retten en sådan beslutning, har den part, der erklæres uegnet hertil, ikke ved den anden parts død ret til at overtage forældremyndigheden over de mindreårige børn uden rettens tilladelse.

Hustruen kan ved separation vælge at tage sit pigenavn igen, men dette valg skal anføres i den offentlige separationsbevilling, og i tilfælde af en separation skal dette ske med et notat, som registreres sammen med sagen før dommen.

Under alle omstændigheder får en separation først følger for tredjepart den dag, hvor dokumentet er indført i det offentlige register.

7 Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Omstødelse af et ægteskab betyder, at ægteskabet ikke har nogen virkning. Ægteskabet erklæres ugyldigt.

8 Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Et ægteskab er ugyldigt, hvis:

 • de formaliteter, der ifølge lovene i det land, hvor ægteskabet er indgået, kræves for, at det er gyldigt, er ikke blevet overholdt eller fulgt
 • den ene af parterne gav sit samtykke til indgåelse af ægteskabet som følge af fysisk eller anden vold eller frygt
 • den ene af parterne gav ikke sit samtykke som følge af fejl i forbindelse med den andens identitet
 • den ene af parterne gav sit samtykke under indtryk af svig vedrørende den anden parts kvaliteter, som på grund af sin art i alvorlig grad vil kunne skade det ægteskabelige liv
 • den ene af parterne gav sit samtykke, men fejlvurderede, hvad det ægteskabelige liv indebærer, eller de væsentligste rettigheder og pligter i den forbindelse eller lider af et alvorligt psykologisk handicap, der gør det umuligt for den pågældende at opfylde de væsentligste forpligtelser i ægteskabet
 • den ene af parterne er impotent (relativt eller fuldstændigt), men kun hvis impotensen opstod inden indgåelsen af ægteskabet
 • den ene af parternes samtykke er ugyldigt, idet selve ægteskabet eller et eller flere væsentlige elementer i det ægteskabelige liv eller retten til at fuldbyrde ægteskabet er positivt udelukket
 • den ene af parterne betinger sit samtykke af et forhold, der ligger ude i fremtiden
 • den ene af parterne havde på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet ikke tilstrækkelig intellektuel kraft eller viljekraft til at indgå ægteskab, uanset om der kun var tale om en midlertidig situation, uanset at den pågældende ikke var umyndiggjort eller var i stand til selv at varetage sine egne interesser
 • hvis ægteskabet ikke er fuldbyrdet.

9 Hvilke retlige følger har omstødelsen af et ægteskab?

Følgerne af et gyldigt ægteskab anses for altid at have eksisteret med hensyn til børn født eller undfanget i et ægteskab, der erklæres ugyldigt, og med hensyn til børn født før ægteskabet, som er anerkendt af ægtefællerne før dommen om ægteskabets ugyldighed. Hvis kun en af ægtefællerne har handlet i god tro, gælder disse følger både for den pågældende og for børnene. Hvis begge forældre har handlet i ond tro, gælder følgerne af et gyldigt ægteskab kun for børn født eller undfanget i det ægteskab, der er erklæret ugyldigt. Den ægtefælle, som har ansvaret for, at ægteskabet er ugyldigt, skal betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle, der var i god tro, i fem år. Denne pligt ophører, hvis den part, der var i god tro, gifter sig igen i løbet af denne periode.

10 Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse?

Nej, der er ingen andre alternativer. Dette kan kun ske ad rettens vej.

11 Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning (begæring) om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

En begæring om skilsmisse, separation eller omstødelse af et borgerligt ægteskab skal indgives til Civil Court, afdelingen for familieanliggender, mens registrering af en ugyldiggørelse foretaget af Ecclesiastical Tribunal (kirkeretten) i Malta skal indgives til Court of Appeal (appelretten). En begæring om skilsmisse, separation eller omstødelse af et borgerligt ægteskab skal være edsvoren. Svaret herpå skal foreligge inden for 20 dage. De dokumenter, der skal vedlægges, varierer efter det, der ønskes bevist. Er der tale om registrering af en ugyldiggørelse foretaget af Ecclesiastical Tribunal, vedlægges en kopi af dommen afsagt af Metropolitan Tribunal i Malta (ret i Malta), erklæringen fra Regional Tribunal (regionalret), Second Instance (anden instans), håndhævelsesdekretet og en vielsesattest.

Hver part i en separationssag kan på ethvert tidspunkt under, men ikke efter sagens behandling anmode om, at begæringen om separation i stedet betragtes som en skilsmissebegæring.

12 Kan jeg få helt eller delvis fri proces?

Ja, der kan ydes retshjælp, forudsat at betingelserne i artikel 912 i Code of Organisation and Civil Procedure er opfyldt.

13 Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

Ja, det er muligt at appellere en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse. Det bør dog erindres, at dekretet om registrering af en omstødelse bevilget af Ecclesiastical Tribunal i Malta ikke kan appelleres.

14 Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i denne medlemsstat?

En afgørelse truffet af en udenlandsk ret vedrørende en gift persons status, eller som har indvirkning på denne status, anerkendes efter maltesisk lovgivning, hvis afgørelsen er truffet af en kompetent ret i det land, hvor en af sagens parter er bosiddende eller borger. I Malta sker dette i det offentlige register, Public Registry (Evans Building, Merchant's Street, Valletta VLT 2000).

Ud over Maltas lovgivning finder også europæisk lovgivning anvendelse, dvs. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000. I denne forordnings artikel 22 findes grundene til ikkeanerkendelse af retsafgørelser om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab:

"a) såfremt en anerkendelse åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper i den medlemsstat, som anmodningen rettes til

b) såfremt den, bortset fra i hastetilfælde, er truffet, uden at barnet har haft mulighed for at blive hørt, hvilket er i strid med grundlæggende retsplejeprincipper i den medlemsstat, som anmodningen rettes til

c) såfremt den er uforenelig med en retsafgørelse, der er truffet i en sag mellem de samme parter i den medlemsstat, som anmodningen rettes til, eller

d) såfremt den er uforenelig med en retsafgørelse, der tidligere er truffet i en sag mellem de samme parter i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, og denne tidligere retsafgørelse opfylder de nødvendige betingelser for at blive anerkendt i den medlemsstat, som anmodningen rettes til."

15 Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en retsafgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i sådanne tilfælde?

Civil Court (afdelingen for familieanliggender) behandler sager om indsigelse mod anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab. Den gældende procedure er fastlagt i Maltas lovsamling, kapitel 12.

16 Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i skilsmissesager mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i denne medlemsstat, eller som har forskellig nationalitet?

De civile domstole har kun beføjelse til at behandle og træffe afgørelse i skilsmissesager, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

 • mindst en af parterne var bosiddende i Malta på datoen for indgivelsen af skilsmissebegæringen ved den kompetente civilret eller
 • mindst en af ægtefællerne havde sin almindelige bopæl i Malta i det år, der gik umiddelbart forud for indgivelsen af skilsmissebegæringen.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 17/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.