På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Skilsmisse og separation

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

I Skotland kan man kun få skilsmisse ved en domstol. Retten kan kun bevilge skilsmisse, hvis følgende godtgøres:

 • ægteskabet er brudt uigenkaldeligt sammen, eller
 • en af parterne har efter ægteskabets indgåelse fået udstedt en midlertidig kønsanerkendelsesattest i henhold til Gender Recognition Act 2004.

At et ægteskab er brudt uigenkaldeligt sammen, kan godtgøres på en af de fire måder i nedenstående punkt 2.

2 Hvad anses for skilsmissegrund?

Se svar på punkt 1. At et ægteskab er brudt uigenkaldeligt sammen, kan godtgøres som følger:

 • sagsøgtes utroskab
 • sagsøgtes urimelige adfærd
 • parterne har ikke boet sammen i et år med den anden ægtefælles samtykke
 • parterne har ikke boet sammen i to år.

Der findes en forenklet procedure for visse sager, som falder ind under de to sidstnævnte kategorier.

3 Hvilke retlige følger har en skilsmisse med hensyn til:

3.1 de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavn)?

Loven indeholder ingen særlige bestemmelser om personlige relationer mellem tidligere ægtefæller. For så vidt angår efternavne kan begge ægtefæller beholde deres eget navn, efter at de er blevet gift. De har også ret til at beholde ægtefællens efternavn efter skilsmissen.

3.2 deling af ægtefællernes formue?

Family Law (Scotland) Act 1985 bestemmer, hvordan ægteparrets ejendele skal fordeles efter skilsmissen. Formueforholdet mellem ægtefæller omfatter generelt alle de ejendele, som ægtefællerne har erhvervet i løbet af ægteskabet, samt ejendele erhvervet til det fælles hjem – eller inventar til hjemmet – før ægteskabet. Formueforholdet mellem ægtefæller omfatter ikke andre ejendele erhvervet før ægteskabet, ejendele erhvervet af en ægtefælle, efter at ægtefællerne er ophørt med at bo sammen, eller ejendele erhvervet som gave eller arvet fra en tredjepart i løbet af ægteskabet.

En part i ægteskabet kan anmode retten om en afgørelse i henhold til 1985 Act. Retten kan bestemme, at der skal betales et beløb, at ejendele skal overføres, og at der skal betales regelmæssige ydelser, samt træffe afgørelse om pensioner og pensionsudligning og om forhold af relevans for skilsmissen.

Når retten afsiger en kendelse, skal denne være baseret på følgende principper:

 • Nettoværdien af ægteparrets formue skal deles retfærdigt mellem parterne.
 • Retten vil tage hensyn til den økonomiske fordel, som den ene part måtte have fået på grund af bidrag fra den anden, og den økonomiske ulempe, som den ene part måtte være påført af hensyn til den anden parts eller familiens interesser. Bidrag kan være både økonomiske og ikke-økonomiske og omfatter specifikt pasning af hjemmet eller familien.
 • Den økonomiske byrde ved at passe et barn i ægteskabet på under 16 år skal deles ligeligt mellem parterne.
 • En part, som i betydeligt omfang har været økonomisk afhængig af den anden part i løbet af ægteskabet, skal have økonomisk støtte, så den pågældende kan tilpasse sig tabet af den støtte, parten modtog i ægteskabet. Denne bestemmelse kan vare i op til tre år.
 • Hvis det er sandsynligt, at en part i skilsmissen får alvorlige økonomiske vanskeligheder som følge af skilsmissen, skal der betales et rimeligt beløb til den pågældende i en rimelig periode.

3.3 ægtefællernes mindreårige børn?

Som anført i svaret på spørgsmål 3.2 ovenfor skal de økonomiske udgifter til pasning af et barn i ægteskabet deles ligeligt. Se også faktablad på ERN for Skotland om forældremyndighed.

3.4 forpligtelsen til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle?

Se faktablad på ERN for Skotland om underholdsbidrag.

4 Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

I Skotland kan retten i henhold til Divorce (Scotland) Act 1976 afsige en separationsdom. Det kaldes retlig separation. Den er beregnet til ægtefæller, der ikke ønsker skilsmisse, men som ikke længere ønsker at bo sammen. Ægtefællerne vil stadig være gift og skal fortsat forsørge hinanden – dvs. at de stadig skal sikre hinanden økonomisk, sådan som ægtepar skal.

5 Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Betingelserne for separation er de samme som for skilsmisse. Se svaret på spørgsmål 1 ovenfor.

6 Hvilke retlige følger har en separation?

Se svaret på spørgsmål 4 ovenfor. Bemærk, at separation ikke hindrer en separeret ægtefælle i at søge om skilsmisse.

7 Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Selv om omstødelse af ægteskab ikke er et retligt begreb, der anvendes i Skotland, kan enhver interesseret part, hvis et skotsk ægteskab er ugyldigt, anmode retten om en ugyldighedserklæring. En ugyldighedserklæring betyder, at ægteskabet i de fleste sammenhænge anses for ikke at have eksisteret. Ægteskab i Skotland er ugyldigt, hvis:

 • parterne var under 16 år på tidspunktet for ægteskabets indgåelse
 • parternes er for nært beslægtede – familieforbindelser, som ikke tillades, fremgår af bilag 1 til Marriage (Scotland) Act 1977
 • mindst én af parterne allerede var gift
 • mindst én af parterne var ude af stand til at give sit samtykke til ægteskabet
 • en part, som kunne give sit samtykke til ægteskab, alene gjorde det på baggrund af tvang eller fejl.

En omstødeligt ægteskab består, indtil en af parterne ansøger om en ugyldighedserklæring. Den eneste begrundelse for at erklære et ægteskab omstødeligt er, at en af parterne er permanent og uhelbredeligt ude af stand til at have et sexliv på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

8 Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

En interesseret part kan anmode retten om at få et ugyldigt ægteskab erklæret ugyldigt, og hver part kan anmode retten om få erklæret et omstødeligt ægteskab ugyldigt. Se svaret på spørgsmål 7 ovenfor for at få flere oplysninger om ugyldige og omstødelige ægteskaber.

9 Hvilke retlige følger har omstødelsen af et ægteskab?

Et ugyldigt ægteskab behandles, som om det aldrig har eksisteret, så der er ikke nødvendigvis behov for at anmode om at få det erklæret ugyldigt. Hvis retten erklærer ægteskabet ugyldigt, kan den også fastlægge en økonomisk ordning mellem parterne i det ugyldige ægteskab. Et omstødeligt ægteskab behandles også, som om det aldrig havde eksisteret, hvis retten bestemmer, at det er ugyldigt.

10 Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse?

Relationships Scotland, der er en frivillig organisation, som støttes økonomisk af den skotske stat, tilbyder familiemægling gennem et netværk af lokale tjenester til par, der har besluttet at blive skilt eller separeret. Mægling er en frivillig proces, der kan hjælpe par med at finde en løsning på praktiske problemer. Relationship Scotland tilbyder også rådgivning til par eller enkeltpersoner, der har problemer i deres forhold. Med den rette rådgivning og støtte kan familier måske undgå at gøre noget, som kan føre til en retssag.

Familiemægling tilbydes også gennem tjenesten Comprehensive Accredited Lawyer Mediators.

Andre alternativer omfatter lov om samarbejde mellem ægtefællerne og voldgift: Flags Scotland

Et retligt bindende referat af en aftale kan blive registreret i Registers of Scotlands "Books of Council and Session".

Den skotske stat har udviklet værktøjet Parenting Agreement for Scotland. Dette værktøj kan hjælpe forældre til at nå til enighed om, hvad der er bedst for deres børn, når forholdet er slut.

11 Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning (begæring) om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Skilsmisse/separation

i. En skilsmisse- eller separationsbegæring kan indgives til enten Court of Session i Edinburgh eller en af de lokale Sheriff Courts. Hos domstolsstyrelsen, Scottish Courts and Tribunals Service, kan man få et kort med kontaktoplysninger og adresser på de forskellige domstole.

ii. Man kan selv vælge, hvilken ret man vil benytte sig af. For at en sag skal kunne indbringes for Court of Session, skal det med hensyn til kompetence kunne fastslås, at sagen kan behandles i Skotland. For at en sag skal kunne indbringes for Sheriff Court, skal det med hensyn til kompetence kunne fastslås, at sagen kan behandles i det sheriffdom, hvor den pågældende Sheriff Court er beliggende. Kompetence er baseret på opholdssted eller bopæl. Bopæl kan fastslås, når en person anser sit hjem for at ligge et bestemt sted i Skotland, og den pågældende har til hensigt at bo der permanent i den nærmeste fremtid.

iii. Der kan søges om skilsmisse på to måder i Skotland.

iv. Den forenklede form, Simplified Application, kan anvendes i sager, hvor grunden til skilsmissen er, at parterne ikke har boet sammen i et år, og sagsøgte tilslutter sig begæringen, eller hvor parterne ikke har boet sammen i to år, og sagsøgtes samtykke til begæringen ikke kan indhentes. Denne form kan kun anvendes, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Der er ingen andre verserende sager ved en domstol, hvis resultat kunne bevirke, at ægteskabet ophører.
 • Der er ingen børn i ægteskabet under 16 år.
 • Ingen af parterne har anmodet om en økonomisk ordning i forbindelse med skilsmissen.
 • Ingen af parterne i ægteskabet har en psykisk sygdom.

v. Skilsmissebegæringer efter den forenklede procedure indgives som oftest af parterne uden bistand fra en advokat. Denne type begæring er blevet kendt som "gør-det-selv-skilsmisse". Vejledninger og blanketter findes på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

vi. Den anden (almindelige) type skilsmisse- eller separationsbegæring skal indgives i form af en stævning i enten Court of Session eller Sheriff Court. Hver domstol har sine egne regler for, hvordan en sådan begæring skal udformes. Se "Rules and Practice" på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service. Kapitel 49 i Court of Session Rules og kapitel 33 i Ordinary Cause Rules for Sheriff Court handler om familieretlige sager.

Omstødelse

vii. Et søgsmål om et ægteskabs ugyldighed (omstødelse) skal behandles af en domstol.

Formaliteter og dokumentation

viii. Du skal betale et retsgebyr til retten, når du indgiver den første anmodning, og eventuelt også på et senere tidspunkt i sagen. Hvis du får retshjælp eller visse offentlige ydelser, kan du have ret til at blive fritaget for at betale gebyrer. En ansøgningsblanket om fritagelse kan findes på siden om skilsmisse på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

ix. Når du indgiver en skilsmisse- eller separationsbegæring eller en anmodning om omstødelse, skal du fremlægge en vielsesattest.

12 Kan jeg få helt eller delvis fri proces?

Man kan få rådgivning og bistand i forbindelse med skilsmisse i henhold til de gængse regler for trangsbaseret hjælp. Man kan også få retshjælp i skilsmissesager (dog ikke i forbindelse med skilsmisse efter den forenklede procedure), hvis man opfylder de tre almindelige kriterier vedrørende økonomisk berettigelse, rimelighed og sandsynlig årsag. Kontakt Scottish Legal Aid Board (SLAB) for at få yderligere oplysninger om støtteberettigelse.

13 Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

i. En skilsmissedom efter den forenklede procedure afsagt af Sheriff Court kan appelleres ved brev senest 14 dage efter dommens afsigelse.

ii. En skilsmissedom efter den forenklede procedure afsagt af Court of Session kan ikke appelleres, og for at ophæve dens retskraft og virkning skal der anlægges en sag om ophævelse ved denne ret.

iii. En skilsmissedom efter den forenklede procedure eller en separationsdom afsagt af Sheriff Court kan appelleres senest 14 dage efter dommens afsigelse. En dom om skilsmisse, separation eller omstødelse afsagt af Court of Session kan appelleres senest 21 dage efter dommens afsigelse.

14 Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i denne medlemsstat?

Anerkendelse af skilsmisser, omstødelser og separationer er generelt omfattet af Bruxelles IIa-forordningen, dvs. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003. Artikel 21 i denne forordning fastsætter grundlaget for anerkendelse.

i. En retsafgørelse, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

ii. Der må navnlig ikke stilles krav om anvendelse af en særlig fremgangsmåde i forbindelse med ajourføring af en medlemsstats civilstandsregister på grundlag af en retsafgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, der er truffet i en anden medlemsstat, når den pågældende afgørelse ikke længere kan gøres til genstand for appel eller genoptagelse i henhold til sidstnævnte medlemsstats lovgivning, jf. dog stk. 3.

iii. En interesseret part kan anmode Court of Session om en afgørelse om, at dommen anerkendes eller ikke anerkendes.

iv. Gøres anerkendelsen af en retsafgørelse gældende under en verserende sag ved en ret i en medlemsstat, kan denne ret træffe afgørelse i sagen.

Skotland har nu indført ægteskab mellem to personer af samme køn. Da der er usikkerhed om, hvorvidt Bruxelles IIa finder anvendelse på forhold mellem to personer af samme køn, er der vedtaget bestemmelser svarende til Bruxelles IIa for anerkendelse af retsafgørelser truffet i andre medlemsstater. Det drejer sig f.eks. om Marriage (Same Sex Couples) (Jurisdiction and Recognition of Judgments) (Scotland) Regulations 2014 (SSI 2014 No. 362).

Hvis dommen ikke anerkendes i henhold til Bruxelles IIa eller tilsvarende bestemmelser, finder del III i Family Law Act 1986 og navnlig § 46 anvendelse. Nedenfor angives grundlaget for anerkendelse i henhold til denne artikel:

 1. Gyldigheden af en udenlandsk dom vedrørende skilsmisse, omstødelse eller separation skal anerkendes, hvis:

a. skilsmissen, omstødelsen eller separationen er gældende i henhold til lovgivningen i det land, hvor den er bevilget, og

b. ingen af ægtefællerne på tidspunktet for ægteskabets indgåelse –

i. havde sit sædvanlige opholdssted i det land, hvor skilsmissen, omstødelsen eller separationen blev bevilget, eller

ii. havde sin bopæl i det pågældende land, eller

iii. var statsborger i det pågældende land.

 1. Gyldigheden af en udenlandsk skilsmisse, omstødelse eller separation, der er bevilget på anden vis end ved dom, skal anerkendes, hvis:

a. skilsmissen, omstødelsen eller separationen er gældende i henhold til lovgivningen i det land, hvor den er bevilget,

b. hvis følgende betingelser var opfyldt på det tidspunkt, hvor skilsmissen er bevilget –

i. hver ægtefælle var bosat i det pågældende land, eller

ii. en af ægtefællerne havde bopæl i det pågældende land og den anden i et land, ifølge hvis lovgivning skilsmissen, omstødelsen eller separationen er anerkendt som gyldig, og

c. ingen af ægtefællerne havde sit sædvanlige opholdssted i Det Forenede Kongerige i løbet af det år, der gik umiddelbart forud for denne dato.

15 Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en retsafgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i sådanne tilfælde?

Anerkendelse af skilsmisser, omstødelser og separationer er generelt omfattet af Bruxelles IIa-forordningen, dvs. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003, jf. svar på ovenstående spørgsmål 14.

Man kan anmode om anerkendelse eller ikke-anerkendelse ved Court of Session eller Sheriff Court.

16 Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i skilsmissesager mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i denne medlemsstat, eller som har forskellig nationalitet?

Hvis domstolene i Skotland beslutter, at de har kompetence, vil de generelt anvende skotsk lovgivning.

Relevante links

Scottish Courts and Tribunals Service

Scottish Legal Aid Board

Scottish Government

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 09/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.