Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου;

Οι αιτήσεις διαζυγίου εκδικάζονται από τα πρωτοδικεία (käräjäoikeus). Αίτηση διαζυγίου μπορεί να υποβάλει είτε ο ένας σύζυγος είτε και οι δύο σύζυγοι από κοινού.

Το διαζύγιο εκδίδεται μετά από περίοδο αναμονής διάρκειας έξι μηνών. Δεν απαιτείται περίοδος αναμονής εάν οι σύζυγοι ζουν χωριστά για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου.

2 Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

Οι λόγοι διαζυγίου δεν χρειάζεται να αναγράφονται στην αίτηση. Τα αρμόδια δικαστήρια δεν εξετάζουν τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων ή τους λόγους διαζυγίου. Βλ. ερώτηση 1.

3 Ποιές είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά:

3.1 τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων (π.χ. επώνυμο);

Μετά το διαζύγιο οι σύζυγοι διατηρούν τα επώνυμα που είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου. Αν ένας από τους συζύγους έχει αλλάξει το επώνυμό του/της λόγω του γάμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την εκ νέου αλλαγή του μετά το διαζύγιο.

3.2 την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων;

Η έκδοση διαζυγίου και η διανομή της περιουσίας αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα. Μετά τη λύση του γάμου, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν για τη διανομή της περιουσίας ή να ζητήσουν από το δικαστήριο να διορίσει εκκαθαριστή. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατανέμεται κατά γενικό κανόνα ισομερώς μεταξύ των δύο. Σε περίπτωση προγαμιαίου συμφωνητικού, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από τον γενικό κανόνα. Επίσης, η διανομή μπορεί να αναπροσαρμοστεί αν το αποτέλεσμά της θα μπορούσε να θεωρηθεί μη εύλογο διαφορετικά. Τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων μπορούν να διανεμηθούν αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου αναμονής.

3.3 τα ανήλικα τέκνα των συζύγων;

Τα ζητήματα της επιμέλειας, της κατοικίας, της διατροφής και του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας όσον αφορά τα ανήλικα τέκνα των συζύγων μπορούν να ρυθμιστούν όταν υποβάλλεται η αίτηση διαζυγίου. Βλ. «Γονική μέριμνα—Φινλανδία» και «Αξιώσεις διατροφής —Φινλανδία».

3.4 την υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο;

Με την απόφαση διαζυγίου το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος και εφόσον το κρίνει εύλογο, να διατάξει τον έναν σύζυγο να καταβάλει διατροφή στον άλλον. (Βλ. «Αξιώσεις διατροφής—Φινλανδία»). Ωστόσο, σπανίως συμβαίνει κάτι τέτοιο.

4 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;

Η φινλανδική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει τον δικαστικό χωρισμό. Στην πράξη, ο δικαστικός χωρισμός σημαίνει ότι οι σύζυγοι ζουν χωριστά, σε διαφορετικές διευθύνσεις.

5 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του δικαστικού χωρισμού;

Βλέπε ερώτηση 4.

6 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού;

Βλέπε ερώτηση 4.

7 Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «ακύρωση του γάμου»;

Στη φινλανδική νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις για την ακύρωση του γάμου. Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρέπει να κινήσει αμέσως τη διαδικασία διαζυγίου, εφόσον προκύψει ότι οι σύζυγοι είναι στενοί συγγενείς ή ότι ένας από τους συζύγους βρισκόταν ήδη σε νόμιμο γάμο κατά την τέλεση του γάμου.

8 Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

9 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης ενός γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

10 Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των θεμάτων που αφορούν ένα διαζύγιο, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι αγωγές διαζυγίου υποβάλλονται πάντα στο πρωτοδικείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο, οι σύζυγοι θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να λύσουν τις οικογενειακές διαφορές με διαπραγμάτευση και αμοιβαία συμφωνία∙ για τον σκοπό αυτόν, οι σύζυγοι μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των οικογενειακών διαμεσολαβητών της τοπικής επιτροπής κοινωνικών υπηρεσιών (sosiaalilautakunta). Τα πρωτοδικεία έχουν επίσης καθήκον να ενημερώνουν τους συζύγους ότι υπάρχει υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης. Οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να βοηθήσουν τους συζύγους να συμφωνήσουν αμοιβαία για τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, προς το συμφέρον όλων των μελών της οικογένειας. Οι διαμεσολαβητές μπορούν επίσης να βοηθούν τους συζύγους στην κατάρτιση συμφωνιών και στην κίνηση άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Οι διαμεσολαβητές έχουν ειδικό καθήκον να εξετάζουν τα συμφέροντα τυχόν ανήλικων τέκνων της οικογένειας. Η διαμεσολάβηση είναι πάντοτε προαιρετική.

11 Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση αγωγής διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αγωγή;

Η αίτηση διαζυγίου μπορεί να υποβληθεί από κοινού από τους δύο συζύγους ή μονομερώς από έναν εκ των δύο. Για την έκδοση διαζυγίου πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση διαζυγίου στο πρωτοδικείο του τόπου διαμονής ενός εκ των συζύγων. Οι αιτήσεις διαζυγίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο πρωτοδικείο μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας;

Η χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής είναι δυνατή σε υποθέσεις διαζυγίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή στη Φινλανδία διατίθενται στη διεύθυνση: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

13 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου;

Είναι δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της απόφασης διαζυγίου ενώπιον του Εφετείου (hovioikeus).

14 Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στο παρόν κράτος μέλος απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Κατά κανόνα, η αναγνώριση απόφασης διαζυγίου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος γίνεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή μη της απόφασης διαζυγίου.

Αρμόδια για τις αιτήσεις που αφορούν την αναγνώριση αποφάσεων είναι τα πρωτοδικεία.

Ωστόσο, στην περίπτωση αιτήσεων διαζυγίου στις Βόρειες Χώρες, εφαρμόζεται η Σύμβαση των Βορείων Χωρών περί Γάμου του 1931. Όσον αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρη της σύμβασης αυτής είναι η Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία. Απόφαση διαζυγίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βορείων Χωρών περί Γάμου ισχύει σε όλες τις Βόρειες Χώρες χωρίς ειδική επιβεβαίωση.

15 Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την προσβολή της αναγνώρισης απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί  από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Η διαδικασία είναι η ίδια με εκείνη που περιγράφεται στην ερώτηση 14.

16 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται από το δικαστήριο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν διαμένουν στο παρόν κράτος μέλος ή που έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Το δίκαιο της Φινλανδίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις διαζυγίου που υποβάλλονται στη Φινλανδία.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.