Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millistel tingimustel abielu lahutatakse?

Kirikliku abielu puhul saab lahutusmenetluse algatada alles pärast seda, kui avaldaja elukohapiirkonna piiskopile on esitatud asjaomane teade. Lahutusavalduse võib esitada kolm kuud pärast seda, kui pädevale piiskopile on saadetud asjaomane teade. Teadet ei ole vaja saata siis, kui lahutuse põhjuseks on isiku kadumine või vaimuhaigus.

2 Millistel alustel abielu lahutatakse?

 • Abielurikkumine
 • Moraalitu, häbiväärne või mis tahes muud liiki korduv ja andestamatu käitumine, mille tulemusel abielusuhte kvaliteet halveneb olulisel määral ja mis muudab kooselu abikaasaga avaldaja jaoks võimatuks
 • Teise elu kallale kippumine, näiteks füüsiline vägivald
 • Kolm aastat kestnud vaimuhaigus, mis muudab kooselu talumatuks
 • Lõpliku kohtuotsusega enam kui seitsme aasta pikkuse vangistuse määramine
 • Isiku kadumine
 • Suguvõimetus, mis eksisteeris abielu sõlmimisel ja mis on kestnud vähemalt kuus kuud ja kuni avalduse esitamiseni
 • Perekonna ühise eluaseme põhjuseta hülgamine kaheks aastaks. Pikad eemalolekud, mis kokku moodustavad üle kahe aasta. Saadetud peab olema tagasitulekukutse
 • Usundi või usulahu vahetamine või abikaasa vaimne sundimine või püüd teda usku pöörata, et ta ühineks sektiga
 • Pidev keeldumine lapse saamisest, olenemata abikaasa soovist last saada
 • Abielu pöördumatu purunemine
 • Viieaastane lahuselu

3 Millised on abielu lahutamise õiguslikud tagajärjed seoses

3.1 abikaasadevaheliste isiklike suhetega (nt perekonnanimi)

Lahutuse tulemusel abielu lõppeb, kuid see ei too automaatselt kaasa perekonnanime muutmist. Asjaomane pool otsustab, kas ta esitab vande all avalduse oma nime muutmiseks.

3.2 vara jagamisega abikaasade vahel

Lahutus ei mõjuta varaga seotud vaidlusi. Need tuleb lahendada eraldi avalduse alusel, sest menetlused on erinevad.

3.3 abikaasade alaealiste lastega

Puuduvad, sest lahutusmenetlus on hooldusõigusmenetlusest eraldiseisev ja sõltumatu, välja arvatud juhul, kui lahutuse põhjuseks oli laste elu kallale kippumine või nende kehaline väärkohtlemine.

Lahutus ei mõjuta abikaasade alaealiste lastega seotud küsimusi (nt elatis, vanemlik vastutus, suhtlemine). Nendes asjades tuleb esitada eraldi avaldused.

3.4 abikaasa ülalpidamise kohustusega?

Lahutus iseenesest ei kätke endas kohustust maksta teisele abikaasale elatist. Lahuselu korral tuleb selleks esitada eraldi avaldus.

4 Mida tähendab õigusmõiste „lahuselu” igapäevaelus?

Küprose perekonnaõigus ei tunne seadusjärgse lahuselu mõistet.

5 Millised on lahuselu eeltingimused?

Ei kohaldata.

6 Millised on lahuselu õiguslikud tagajärjed?

Ei kohaldata.

7 Mida tähendab mõiste „abielu kehtetuks tunnistamine” igapäevaelus?

See tähendab, et abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsuse kuupäevast alates on abielu tunnistatud kehtetuks ja tühiseks.

8 Millised on abielu kehtetuks tunnistamise eeltingimused?

Vastavalt abieluseaduse nr 104(I)/2003 (mida on muudetud seadusega nr 66(I)/2009) artiklile 17 on abielu kehtetu, kui see oli sõlmitud

a) enne kummagi poole eelmise – nii kirikliku kui ka ilmaliku – abielu lõplikku lahutamist või tühistamist;

b) kuni viienda astme otse- või külgjoones veresugulaste vahel;

c) kuni kolmanda astme otse- või külgjoones hõimlaste vahel;

d) lapsendaja ja lapsendatava või nende järeltulijate vahel;

e) väljaspool abielu sündinud lapse ja lapse omaks tunnistanud isa või viimase veresugulaste vahel.

9 Millised on abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed?

Kui abielu on tühine või tunnistatud kehtetuks lõpliku kohtuotsusega, muutub see täiesti kehtetuks kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

10 Kas abielulahutusega seotud küsimusi on võimalik lahendada kohtuväliselt?

Jah, 25. aprillil 2019 jõustunud perelepituse seaduses nr 62(Ι)/2019 on sätestatud abielulahutusega seotud küsimuste alternatiivse, kohtuvälise lahendamise võimalused. Rakendamise hõlbustamiseks anti 30. detsembril 2022 välja erinormid (RAA 507/2022).

11 Kuhu tuleb esitada abielu lahutamise, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise avaldus? Millised on avalduse vorminõuded ja millised dokumendid tuleb lisada?

Abielu lahutamise / kehtetuks tunnistamise avaldus tuleb esitada selle piirkonna (eparchía) perekonnakohtule (Οikogeneiakó Δikastírio), kus on mõlema või ühe poole elukoht. Avaldus tuleb esitada kõrgeima kohtu 1990. aasta menetluseeskirjades esitatud vormil nr 1 (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Avaldusele tuleb tõendusmaterjalina lisada pädevale piiskopile saadetud teate postitamise tõend või tähtkirjaga saadetud teate piiskopipoolse kättesaamise kinnitus ning samuti poolte abielutõend.

12 Kas menetluskulude katteks on võimalik saada menetlusabi?

Jah. Avaldus tuleb esitada pädevale perekonnakohtule (Οikogeneiakó Δikastírio).

13 Kas abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab edasi kaevata?

Jah, abielulahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse saab edasi kaevata teise astme perekonnakohtusse (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio).

14 Milline on abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise õigusliku tunnustuse taotlemise kord selles liikmesriigis, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus?

Küprose Vabariigi pädevale perekonnakohtule tuleb esitada avaldus nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 alusel.

15 Millisesse kohtusse peaksin pöörduma, kui soovin vaidlustada abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tunnustamist, kui otsuse on teinud mõne teise liikmesriigi kohus? Milline on menetluse kord eespool nimetatud juhtudel?

Isik võib tunnustamise vaidlustada, pöördudes selle perekonnakohtu poole, kellele on esitatud avaldus teise liikmesriigi kohtu lahendi tunnustamiseks ja registreerimiseks.

16 Millise riigi õigust lahutusmenetluses kohaldatakse, kui abikaasad ei ela selles liikmesriigis või on eri riikide kodanikud?

Küprose Vabariigi perekonnakohtutel on pädevus menetleda neil juhtudel abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise asju ainult siis, kui menetlusosalised on elanud Küprosel vähemalt kolm kuud. Kohus kohaldab Küprose õigust.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 15/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.