Razvod braka i zakonska rastava

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su uvjeti za dobivanje razvoda?

Nužan uvjet za pokretanje postupka za razvod braka, u slučaju vjerskog braka, slanje je obavijesti biskupu okruga u kojem podnositelj zahtjeva živi. Zahtjev za razvod braka moguće je podnijeti u roku tri mjeseca nakon slanja obavijesti nadležnom biskupu. Nije potrebno slati obavijest kad je osnova za razvod nestanak ili psihičko oboljenje.

2 Koji su razlozi razvoda?

 • preljub
 • nemoralno, sramotno ili slično neoprostivo ponašanje koje se ponavlja i bitno narušava bračni odnos zbog kojeg je podnositelju zahtjeva nepodnošljivo živjeti sa supružnikom
 • napad na život, npr. fizičko zlostavljanje
 • psihičko oboljenje u trajanju od tri godine, zbog čega je suživot nemoguć
 • pravomoćna presuda uz zatvorsku kaznu u trajanju dužem od sedam godina
 • nestanak
 • seksualna nesposobnost koja postoji u trenutku braka i koja traje najmanje šest mjeseci te do trenutka pokretanja postupka, uključujući taj trenutak
 • napuštanje na dvije godine koje se ne može opravdati; duga razdoblja odsutnosti čije je ukupno trajanje duže od dvije godine; mora biti poslan poziv za povratak
 • promjena vjere ili vjeroispovijesti, moralni pritisak ili pokušaj prisiljavanja supružnika na pridruživanje sekti
 • bračni drug uporno odbija imati djecu unatoč želji drugog partnera
 • nepopravljivo narušeni odnos
 • odvojeni život u trajanju od pet godina.

3 Koje su pravne posljedice razvoda s obzirom na:

3.1 osobne odnose između supružnika (npr. prezime)

Razvodom se razvodi brak, ali do promjene prezimena ne dolazi automatski. Predmetna stranka mora pod prisegom dati izjavu da želi promijeniti prezime.

3.2 podjelu imovine supružnika

Razvod ne utječe na imovinske sporove. To se pitanje rješava posebnim zahtjevom jer su to različiti postupci.

3.3 maloljetnu djecu supružnika

Ne postoje, s obzirom na to da se postupak za razvod braka razlikuje od postupka odlučivanja o skrbništvu i o njemu ne ovisi, osim ako je razvod dopušten na temelju ugroze života djeteta ili fizičkog zlostavljanja djeteta.

Razvod ne utječe na pitanja povezana s maloljetnom djecom supružnikâ (npr. alimentacija, roditeljska odgovornost, komunikacija). Za to je potrebno podnijeti zaseban zahtjev.

3.4 obvezu plaćanja naknade za uzdržavanje drugom supružniku?

Obveza plaćanja uzdržavanja drugom supružniku ne nastaje automatski razvodom. Za to je potrebno podnijeti zaseban zahtjev.

4 Što pravni pojam „zakonska rastava” znači u praksi?

U ciparskom obiteljskom pravu ne postoji pojam „zakonska rastava”.

5 Koji su uvjeti za zakonsku rastavu?

Nije primjenjivo.

6 Koje su pravne posljedice zakonske rastave?

Nije primjenjivo.

7 Što izraz „poništenje braka” znači u praksi?

To znači da se od datuma presude o poništenju brak proglašava poništenim i pravno nevažećim.

8 Koji su uvjeti za poništenje braka?

U skladu s člankom 17. Zakona o braku, Zakona 104(I)/2003, kako je izmijenjen Zakonom 66(I)/2009, brak nije valjan ako je sklopljen:

(a) prije konačnog razvrgnuća ili poništenja svakog prethodno sklopljenog braka bilo koje od stranaka, uključujući vjerski ili civilni brak

(b) među srodnicima u ravnoj ili pobočnoj liniji do petog stupnja

(c) među srodnicima po tazbini u ravnoj ili pobočnoj liniji do trećeg stupnja

(d) između posvojitelja i posvojenika ili njegovih potomaka

(e) između izvanbračnog djeteta i oca koji ga je priznao ili njegovih krvnih srodnika.

9 Koje su pravne posljedice poništenja braka?

Ako je brak poništen ili je proglašen nevažećim pravomoćnom sudskom presudom, on postaje potpuno nevažeći od datuma donošenja presude.

10 Postoje li načini alternativnog izvansudskog rješavanja pitanja povezanih s razvodom bez obraćanja sudu?

Da, postoje alternativni načini rješavanja stvari povezanih s razvodom izvan suda i oni su predviđeni u Zakonu o posredovanju u obiteljskim sporovima, Zakon 62(Ι)/2019, koji je stupio na snagu 25. travnja 2019. Posebne uredbe (RAA 507/2022) izdane su 30 prosinca 2022. radi lakše provedbe.

11 Gdje trebam podnijeti zahtjev (molbu) za razvod/zakonsku rastavu/poništenje braka? Koje formalnosti treba poštovati i koje dokumente moram priložiti zahtjevu?

Zahtjev za razvod / poništenje braka potrebno je podnijeti na obiteljskom sudu (Οikogeneiakó Δikastírio) okruga (eparchía) u kojem žive jedna ili obje stranke. Zahtjev mora biti u skladu s modelom 1. Postupovnih propisa Vrhovnog suda iz 1990. (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Uz zahtjev je potrebno priložiti vjenčani list te dokaz o poštarini za obavijest poslanu nadležnom biskupu ili dokaz da je nadležni biskup primio preporučeno pismo koje sadržava obavijest.

12 Mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Da. Zahtjev je potrebno podnijeti nadležnom obiteljskom sudu (Οikogeneiakó Δikastírio).

13 Je li moguće uložiti žalbu na odluku povezanu s razvodom/zakonskom rastavom/poništenjem braka?

Da, protiv odluke o razvodu ili poništenju braka moguće se žaliti pred drugostupanjskim obiteljskim sudom (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio).

14 Što treba učiniti kako bi se u ovoj državi članici priznala odluka o razvodu/zakonskoj rastavi/poništenju braka koju je izdao sud u drugoj državi članici?

Zahtjev je potrebno podnijeti nadležnom obiteljskom sudu Republike Cipra na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001.

15 Kojem se sudu moram obratiti kako bih se usprotivio priznavanju odluke o razvodu/zakonskoj rastavi/poništenju braka koju je izdao sud u drugoj državi članici? Koji se postupak primjenjuje u takvim slučajevima?

Prigovoriti se može podnošenjem zahtjeva obiteljskom sudu kojem se podnosi zahtjev za priznanje i registraciju odluke druge države članice.

16 Koje zakonodavstvo u vezi s razvodom sud primjenjuje u postupcima između supružnika koji ne žive u ovoj državi članici ili su različitih nacionalnosti?

Obiteljski sudovi u Republici Cipru nadležni su za rješavanje predmeta razvoda ili poništenja braka u tim slučajevima samo ako su stranke u predmetu živjele u Cipru barem tri mjeseca. U tim slučajevima sud primjenjuje ciparsko pravo.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 15/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.