Razvod braka i zakonska rastava

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su uvjeti za dobivanje razvoda?

Zahtjeve za razvod braka rješavaju okružni sudovi (käräjäoikeus). Zahtjev za razvod braka može podnijeti jedan ili oba bračna druga.

Razvod braka može se odobriti nakon šestomjesečnog razdoblja za razmišljanje. Razdoblje za razmišljanje nije potrebno ako su bračni drugovi živjeli odvojeno najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za razvod braka.

2 Koji su razlozi razvoda?

U zahtjevu nije potrebno navoditi razloge zbog kojih se želi razvod braka. Okružni sudovi ne ispituju osobne odnose bračnih drugova niti razloge zbog kojih se podnosi zahtjev za razvod braka. Vidi 1. pitanje.

3 Koje su pravne posljedice razvoda s obzirom na:

3.1 osobne odnose između supružnika (npr. prezime)

Bračni drugovi zadržavaju vjenčano prezime nakon razvoda. Ako se prezime bračnog druga promijenilo kao rezultat sklapanja braka, on ili ona može zatražiti njegovu promjenu nakon razvoda.

3.2 podjelu imovine supružnika

Odobrenje razvoda braka i podjela imovine zasebni su predmeti. Nakon što je brak razveden, bračni drugovi mogu se međusobno dogovoriti o podjeli imovine ili od suda zatražiti da imenuje izvršitelja. Opće je pravilo da se sva imovina bračnih drugova jednako dijeli. Od općeg pravila može se odstupiti na temelju predbračnog ugovora. Podjela se također može prilagoditi ako bi se rezultat smatrao drukčije nerazumnim. Bračna stečevina može se podijeliti čim započne razdoblje za razmišljanje.

3.3 maloljetnu djecu supružnika

Pitanja poput skrbništva, dogovora o stanovanju, uzdržavanja i prava posjećivanja koja se odnose na svu zajedničku maloljetnu djecu bračnih drugova mogu se rješavati zajedno sa zahtjevom za razvod braka. Vidi „Roditeljska odgovornost – Finska“ i „Zahtjevi za uzdržavanje – Finska“.

3.4 obvezu plaćanja naknade za uzdržavanje drugom supružniku?

Prilikom odobravanja razvoda braka, sud može, na zahtjev, jednom bračnom drugu naložiti plaćanje uzdržavanja drugom ako se to smatra razumnim. (Pogledajte „Zahtjevi za uzdržavanje – Finska“). Međutim, to se rijetko događa.

4 Što pravni pojam „zakonska rastava” znači u praksi?

Finski pravni sustav ne poznaje sudsku rastavu. U praksi, rastava znači da bračni drugovi žive odvojeno, na različitim adresama.

5 Koji su uvjeti za zakonsku rastavu?

Vidi pitanje 4.

6 Koje su pravne posljedice zakonske rastave?

Vidi pitanje 4.

7 Što izraz „poništenje braka” znači u praksi?

Ne postoje odredbe o poništenju braka u finskom zakonodavstvu. Međutim, javni tužitelj mora odmah pokrenuti postupak da se bračnim drugovima odobri razvod braka ako se pokaže da su bračni drugovi bliski srodnici ili da je jedan od bračnih drugova već bio zakonski oženjen/udata u vrijeme sklapanja braka.

8 Koji su uvjeti za poništenje braka?

Vidi pitanje 7.

9 Koje su pravne posljedice poništenja braka?

Vidi pitanje 7.

10 Postoje li načini alternativnog izvansudskog rješavanja pitanja povezanih s razvodom bez obraćanja sudu?

Zahtjevi za razvod braka moraju se uvijek podnositi okružnom sudu. Međutim, zakonom je propisano da bračni drugovi moraju uvijek nastojati riješiti obiteljske sporove prvo pregovaranjem i dolaskom do zajedničkog sporazuma. Da bi to učinili, bračni drugovi mogu zatražiti pomoć obiteljskih posrednika pri svojem lokalnom odboru za socijalne usluge (sosiaalilautakunta). Okružni sudovi također su dužni obavijestiti bračne drugove da im je dostupno obiteljsko posredovanje. Posrednici nastoje pomoći bračnim drugovima da dođu do međusobnog razumijevanja načina na koji se obiteljski sporovi mogu riješiti na najzadovoljavajući način za sve članove obitelji. Posrednici mogu također bračnim drugovima pomoći pri sastavljanju ugovora i pokretanju drugih postupaka za rješavanje spora. Posrednici imaju posebnu dužnost uzeti u obzir interese sve maloljetne djece u obitelji. Posredovanje je uvijek dobrovoljno.

11 Gdje trebam podnijeti zahtjev (molbu) za razvod/zakonsku rastavu/poništenje braka? Koje formalnosti treba poštovati i koje dokumente moram priložiti zahtjevu?

Oba bračna druga mogu zajednički podnijeti zahtjev za razvod braka ili jedan od supružnika može podnijeti pojedinačnu tužbu za razvod braka. Da bi se podnijela tužba za razvod braka, potrebno je podnijeti pisani zahtjev za razvod braka okružnom sudu u mjestu u kojem bilo koji od supružnika ima prebivalište. Zahtjevi za razvod braka mogu se podnijeti osobno ili putem ovlaštenog predstavnika. Zahtjevi se mogu također poslati okružnom sudu poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

12 Mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Pravna pomoć dostupna je za brakorazvodne parnice. Više informacija o pravnoj pomoći u Finskoj dostupno je ovdje: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

13 Je li moguće uložiti žalbu na odluku povezanu s razvodom/zakonskom rastavom/poništenjem braka?

Na presude o razvodu braka može se podnijeti žalba žalbenom sudu (hovioikeus).

14 Što treba učiniti kako bi se u ovoj državi članici priznala odluka o razvodu/zakonskoj rastavi/poništenju braka koju je izdao sud u drugoj državi članici?

U pravilu, priznavanje presude o razvodu braka koja je donesena u drugoj državi članici temelji se na Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003.

Prema Uredbi, presuda donesena u nekoj državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za posebnim postupkom. Međutim, sve zainteresirane stranke mogu podnijeti zahtjev za odluku o priznavanju ili nepriznavanju te presude.

Zahtjeve u vezi s priznavanjem presuda rješavaju okružni sudovi.

Međutim, u slučaju razvoda brakova pokrenutih u nordijskim zemljama, primjenjuje se Nordijska konvencija o braku iz 1931. U smislu država članica Europske unije, stranke toj Konvenciji uključuju Finsku, Švedsku i Dansku. Presuda o razvodu braka donesena u skladu s Nordijskom konvencijom o braku valjana je u svim nordijskim zemljama bez posebne potvrde.

15 Kojem se sudu moram obratiti kako bih se usprotivio priznavanju odluke o razvodu/zakonskoj rastavi/poništenju braka koju je izdao sud u drugoj državi članici? Koji se postupak primjenjuje u takvim slučajevima?

Postupak je isti kao i onaj opisan u 14. pitanju.

16 Koje zakonodavstvo u vezi s razvodom sud primjenjuje u postupcima između supružnika koji ne žive u ovoj državi članici ili su različitih nacionalnosti?

Finsko pravo primjenjuje se na sve postupke za razvod braka koji su podneseni u Finskoj.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 15/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.