Házasság felbontása és különválás

Ciprus
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

A házasság felbontására irányuló eljárás megindításának alapfeltétele egyházi házasságkötés esetében a kérelmező lakóhelye szerinti kerületi püspök értesítése. A házasság felbontása iránti kérelem az illetékes püspök értesítésétől számított 3 hónap után nyújtható be. Amennyiben a házasság felbontásának jogalapja valamely személy eltűnése vagy mentális zavara, nem szükséges értesítést küldeni.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

 • Házasságtörés.
 • Erkölcstelen, szégyenletes vagy bármilyen ismétlődő, megbocsáthatatlan viselkedés, amely a házasélet súlyos megromlásához vezet, és amely a kérelmező számára elviselhetetlenné teszi a házastárssal való együttélést.
 • Élet elleni bűncselekmény, pl. testi sértés kísérlete.
 • Három éve tartó mentális zavar, amely az együttélést elviselhetetlenné teszi.
 • Jogerős, hét évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélés.
 • Személy eltűnése.
 • Nemi életre való képtelenség, amely hat hónapnál hosszabb ideig tart, és a házasság időpontjában és a keresetlevél benyújtásakor is fennáll.
 • A házastársi közös otthon elhagyása indok nélkül, két évre. Távolmaradás hosszabb időszakokra, amelyek összesített ideje meghaladja a két évet. Feltétel, hogy az elhagyott házastárs kérte a házastársat a hazatérésre.
 • Valláshoz vagy vallási felekezethez való tartozás megváltoztatása, vagy a házastárs szektához való csatlakozása érdekében erkölcsi nyomás alkalmazása vagy annak kísérlete.
 • Gyermek vállalásának állandó elutasítása annak ellenére, hogy a másik fél szeretne gyermeket.
 • A házasság helyrehozhatatlan megromlása.
 • Öt év különélés.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

A házasság felbontásával a házasság megszűnik, ez azonban nem jelenti a vezetéknév automatikus megváltozását. Az érintett fél dönti el, hogy eskü alatt meg szeretné-e változtatni a nevét.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

A házasság felbontása semmilyen következménnyel nem jár a tulajdoni jogvitákra nézve. A tulajdoni jogvitákat külön kérelemmel kell rendezni, mivel ezek egymástól elkülönülő eljárások.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

Nincsenek, mivel a házasság felbontására irányuló eljárás elkülönül és független a felügyeleti jogra vonatkozó eljárástól, kivéve azokat az eseteket, amikor a házasságot a gyermekek életének veszélyeztetése vagy a gyermekek fizikai bántalmazása miatt bontották fel.

A házasság felbontásának nincsenek következményei a házastársak kiskorú gyermekeit érintő kérdésekre (pl. tartásdíj, szülői felelősség, kapcsolattartás). Ezekben a kérdésekben külön-külön kérelmeket kell benyújtani.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

A házasság felbontása nem keletkeztet automatikusan a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettséget. A különváláskor erre irányuló külön kérelmet kell benyújtani.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

A ciprusi családjog nem ismeri a „különválás” jogi fogalmát.

5 Melyek a különválás feltételei?

Nem értelmezhető.

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

Nem értelmezhető.

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

Azt jelenti, hogy a házasságot érvénytelenné nyilvánító ítélet meghozatalától kezdődően a házasságot semmisnek és jogilag érvénytelennek kell tekinteni.

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

A házasságról szóló, a 66(I)/2009. sz. törvény által módosított 104(I)/2003. sz. törvény 17. cikke értelmében a házasság érvénytelen, amennyiben:

a) arra bármely fél korábbi házasságának végleges felbontását vagy érvénytelenítését megelőzően kerül sor, ideértve az egyházi és a polgári házasságkötést is;

b) azt legfeljebb ötödfokú egyenes ági vagy oldalági rokonok között kötötték;

c) azt házasság révén szerzett legfeljebb harmadfokú egyenes ági vagy oldalági rokonok között kötötték;

d) azt örökbefogadó és örökbefogadott vagy azok utódai között kötötték;

e) azt házasságon kívül született gyermek és az őt elismerő apa vagy utóbbi vérrokonai között kötötték.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

Amennyiben a házasság semmisnek tekintendő, vagy azt jogerős bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította, a házasságot az ítélet kihirdetésétől kezdve teljes mértékben érvénytelennek kell tekinteni.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

Igen, léteznek bíróságon kívüli eszközei a házasság felbontásával kapcsolatos ügyek megoldásának, amelyekről a 2019. április 25-én hatályba lépett, a családjogi ügyekben történő közvetítésről szóló, 62(Ι)/2019. sz. törvény rendelkezik. A törvény alkalmazásának elősegítése érdekében 2022. december 30-án adták ki az RAA 507/2022. sz. különös rendelkezéseket.

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A házasság felbontása/érvénytelenítése iránti kérelmet annak a kerületnek (eparchía) a családjogi bíróságánál (Οikogeneiakó Δikastírio) kell benyújtani, ahol az egyik vagy mindkét házasfél lakik. A kérelemnek meg kell felelnie a Legfelsőbb Bíróság 1990. évi eljárási szabályzata 1. iratmintájának (Týpo 1 ton Diadikastikón Kanonismón tou Anótatou Dikastiríou tou 1990). Az illetékes püspöknek küldött értesítés tértivevényét vagy az értesítést tartalmazó ajánlott levél püspök általi kézhezvételének igazolását, valamint a házasfelek házassági anyakönyvi kivonatát is csatolni kell a kérelemhez bizonyítékként.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

Igen. Az erre vonatkozó kérelmet az illetékes családjogi bírósághoz (Οikogeneiakó Δikastírio) kell benyújtani.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

Igen, a házasságot felbontó vagy érvénytelenítő határozat ellen a másodfokú családjogi bírósághoz (Δevterováthmio Οikogeneiakó Δikastírio) lehet fellebbezni.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

A 44/2001/EK tanácsi rendelet értelmében a Ciprusi Köztársaság illetékes családjogi bíróságán kell benyújtani az erre irányuló kérelmet.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A határozatot annál a családjogi bíróságnál lehet kifogásolni, ahova a másik tagállamban hozott határozat elismeréséről és nyilvántartásba vételéről szóló kérelmet benyújtották.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

A Ciprusi Köztársaság családjogi bíróságai ilyen esetekben kizárólag akkor rendelkeznek hatáskörrel a házasság felbontásához vagy érvénytelenítéséhez kapcsolódó ügyek elbírálására, ha az ügyben érintett felek legalább 3 hónapig Ciprus területén laktak. A bíróság a ciprusi jogot alkalmazza.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 16/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.